Hopp til innhald

MGUKH201 Kunst og handverk 1, emne 2 - Grunnleggjande innføring i kunst og handverk 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Kunst og handverk 1 emne 2 gir ein ytterlegare innføring i design, arkitektur og kunst. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetodar og med handverk i ulike material og medium knytt til gjeldande læreplan for 5.-10. trinn i grunnskulen. Arbeid på verkstaden dreier seg om bruk av material og gir innsikt i både analoge og digitale framstillingsmåtar. Studiet legg til rette for at studenten skal utvikle evne til å forstå korleis bodskap kan formidlast visuelt og i material. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er ein integrert del av studiet. Det vert lagt vekt på faget sin relevans og legitimering som eit allmenndannande fag i skulen, og på relevant fagteori.

Studiet førebur studenten på sitt yrke med praktiske øvingar relatert til faget sin vitskaplege perspektiv og metodar. Eigne erfaringar og kunnskap i faget skal utvikle studentane til gode rettleiarar for elevane sine skapande prosessar og gi kunnskap i lærings- og støttestrategiar som fremmer elevane si faglege utvikling.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.Studenten betalar materialpengar (sum framgår i semesterplanen)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggande kunnskap om relevante material, teknikkar, verktøy og estetiske virkemiddel
 • har grunnleggande kunnskap om barn og unges to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhøyrande teoriar om estetiske læringsprosesser, oppleving, leik og kreativitet
 • har grunnleggande kunnskap om korleis analoge og digitale uttrykksformer innanfor design, kunst og arkitektur, men også innan handverk, kan tolkast og brukast som utgangspunkt for unge menneske sitt skapande arbeid
 • har grunnleggande kunnskap om forholda mellom natur, kulturelle uttrykksformer, verdisyn, kvalitet og etikk

Ferdigheiter

Studenten

 • kan arbeide målretta med idéutvikling, dokumentasjon og vurdering av eigne skapande prosesser
 • kan analysere og formidle mangfaldet i lokal, nasjonal og global kunst- og formkultur på varierte måtar
 • kan formidle val av inspirasjonskjelder, arbeidsmetode, virkemiddel, material, teknikkar, verktøy og læremiddel
 • kan bruke og vedlikehalde relevante reiskap, apparat og maskiner, og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedane (HMS-rutinar)
 • kan bruke teikning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidsteikningar i gitt målestokk
 • kan bruke faget sitt innhald, arbeidsmåtar og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på ein måte som også tek vare på dei fem grunnleggande ferdigheitene
 • kan organisere utstillingar av elevarbeid og på andre måtar synleggjere faget på ulike arenaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for barn og unge sitt skapande arbeid med material som utfordrar sansar, engasjerer følelsar, krev konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • er fortruleg med erfaringsbaserte læringsformer og har innsikt i korleis sjølvstendige undersøkingar og skapande arbeidsformer kan bidra til å løyse ulike form-relaterte problem
 • forstår korleis val av material, arbeidsformer og tema kan bidra til gjenbruk, vedlikehald og omtanke for miljøet
 • kan utnytte elevmangfaldet som utgangspunkt for tilpassa opplæring
 • kan samarbeide og kommunisere med andre fag om utvikling av fleirfaglege prosjekt samt generere tverrfaglege, vitskaplege og utforskande arbeidsformer 

Krav til forkunnskapar

MGUKH101

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Workshop
 • Seminar
 • Fagdagar
 • Prosjektarbeid (ein-faglege og fleir-faglege)
 • Praktisk arbeid, individuelt og i grupper
 • Munnlege og skriftlege oppgåver
 • Ekskursjonar/studietur. Det er høve til å søkje om kompensatorisk arbeidskrav for ekskursjonar i samråd med faglærar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i obligatoriske læringsaktivitetar
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning ved hjelp av digitale verktøy (profesjonsfagleg digital kompetanse)
 • Ei skriftleg oppgåve.

Retningslinjer for arbeidet vil liggje føre ved semesterstart. Arbeidskravene må være gjennomført til fastsette fristar og godkjent før ein kan opp til eksamen.

Vurderingsform

Vurderingsmappe.

Ei mappe som inneheld både skriftlege og praktiske arbeid. Det praktiske arbeidet skal stillast ut saman med dokumentasjon og refleksjon.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel