Hopp til innhald

MGUMA550 Matematikk 3, emne 4 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Matematikk 3, emne 4 er et masteremne i Grunnskulelærarutdanninga 5.-10. I dette emnet skriver studenten(e) en masteroppgave knyttet til matematikkdidaktikk.

Masteroppgaven skal være et selvstendig, forskningsbasert skriftlig arbeid, der studenten(e) formulerer og besvarer en selvvalgt problemstilling. Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert og skrives med utgangspunkt i undervisningsfaget matematikk. Den skal ha solid forankring i matematikk og matematikkdidaktikk, og kan i tillegg omfatte element fra pedagogikk og spesialpedagogikk. Arbeidet med oppgaven bygger på tidligere studier i masterfaget, spesielt vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk.

Problemstillingen i masteroppgaven vil vanligvis ta utgangspunkt i et problem knytt til opplæring eller skolens virksomhet. Problemstillingen bør kunne knyttes til en av forskningsgruppene ved HVL. Oppgaven har som mål å gi studenten rom til en systematisk gjennomarbeiding av den valgte problemstillingen, slik at studenten får innsikt i hva vitenskapelig virksomhet går ut på. Oppgaven innebærer selvstendig arbeid der det blir gitt veiledning. Oppgaven skal framstilles skriftlig, eventuelt kombinert med vedlagt digitalt lagret lyd- og bildemateriale.

Masteroppgaven er plassert i 9. og 10. semester og utgjør 45 studiepoeng. Arbeidsmengden er 15 studiepoeng i 9. semester og 30 studiepoeng i 10. semester.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
 • inngående kjennskap til forskningslitteratur og publiseringskanaler relevante for eget studium

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide en klar og forskbar problemstilling og forholde seg til denne ved gjennomføringen av studien, og ved valg av teori, metode og analytisk tilnærming
 • kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap i matematikkdidaktikk til utforskning av nye problemområder
 • beskrive og kritisk drøfte interessefeltet masteroppgaven undersøker
 • argumentere for metodevalg og kritisk drøfte eget og andres forskingsarbeid innen feltet, også knytt til forskingsetiske problemstillinger
 • analysere og bruke ulike datakilder og evaluere dem kritisk
 • strukturere tekst og vise god språklig formidlingsevne

Generell kompetanse

Studenten kan

 • på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og profesjonsfaglige digitale formidlingsformer
 • orientere seg i praksisfeltet og være orientert i forskningstradisjoner
 • se potensial for utviklingsarbeid og ny forsking
 • fremme forskingsbaserte diskusjoner og forskingssamarbeid i skolen.

Krav til forkunnskaper

For å kunne levere masteroppgaven må FOU-oppgaven og praksis være bestått. Prosjektplan (obligatorisk læringsaktivitet i MGUMA503 Matematikk 3 - Matematikkdidaktikk i forskingsfeltet) må være godkjent før en kan starte på masteroppgaven.

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgaven er en oppgave som blir skrevet individuelt eller i par (se egne retningslinjer for masteroppgaver i GLU for parskriving). Det arbeides med prosjektplan for masteroppgaven i Matematikk 3 Emne 3 (MGUMA503).

Hver student vil vanligvis være knytt til en forskningsgruppe ved HVL som er relevant for oppgavens problemstilling. Forskningsgruppene gir et faglig nettverk i arbeid med masteroppgaven. Det forventes at studenter deltar aktivt i aktiviteter i forskningsgruppene med relevans for masterstudenter.

Veiledning blir gitt individuelt, i gruppe og på obligatoriske samlinger knytt til masteroppgaven, inkludert skriveseminar. Det blir forventet at studentene deltar aktivt på seminar både med framlegg av egne prosjekt, og med kommentarer til andre sine prosjekt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Skriveseminar (tidspunkt vil variere): Deltaking på skriveseminar hvor det arbeides med skriving av masteroppgave. Skriveseminar skal være forberedt ved at studenten i forkant leverer utkast på mellom 15 og 50 sider. For å få obligatorisk læringsaktivitet godkjent må studenten ha levert inn utkast i forkant og deltatt på skriveseminar.
 • Presentasjon av eget masterprosjekt til andre enn medstudenter, i form av podcast/video, poster eller muntlig framlegg.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis læringsaktiviteten blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternative læringsaktiviteter gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Omfang og vurderingskriterier vil bli gitt i egne retningslinjer for masteroppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom masteroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny masteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler