Hopp til innhald

MGUNO503 Norsk 3, emne 3 - Prosjektførebuande emne

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Dette er eitt av fire masteremne i norsk. Det er plassert om våren fjerde år. Emnet er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Lærarutdanningsfaget norsk er eit samansett og mangfaldig språk-, kultur- og litteraturfag og ein praksisarena for kvalifisert arbeid med språk og tekstar - i ulike sjangrar og modalitetar, frå fortid og samtid.

Emnet skal sikre den vitskaplege forankringa av studenten sitt eige masterprosjekt. I emnet skal studenten utvikle ei reflektert forståing av vitskapsteori, metodologi og akademiske skrivekonvensjonar på det norskdidaktiske og humanistiske feltet. Emnet skal setje studenten i stand til å vurdere og delta i forskings- og utviklingsarbeid knytt til norsk språk og litteratur, norskdidaktikk og profesjonsutøvinga i faget.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbyte:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert kunnskap om vitskapsteoretiske tema med relevans for det norskdidaktiske feltet og profesjonsutøvinga av faget
 • har avansert kunnskap om relevante forskingsmetodar
 • har inngåande kunnskap om forskingsetiske spørsmål
 • har inngåande kunnskap om sentrale problemstillingar, forskingstradisjonar og skrivekonvensjonar på det norskdidaktiske og humanistiske feltet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utarbeide og grunngje design for eige forskingsprosjekt (masteroppgåva)
 • kan kritisk vurdere og drøfte ulike vitskapsteoretiske retningar og syn, både opp mot eige forskingsprosjekt og profesjonsutøvinga av faget
 • kan analysere og drøfte akademiske tekstar frå nasjonal og internasjonal forsking med vekt på metodologi, relevans, argumentasjon og skrivestil
 • kan vurdere og reflektere over forskingsetiske sider ved eige prosjektdesign og vise denne innsikta på ein transparent måte
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning som gjev elevar innsikt i kva vitskapleg kunnskap er, og korleis slik kunnskap blir utvikla og formidla

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med forankring i teori vurdere og bidra til å utvikle norskfaget og norskundervisninga
 • kan bidra til formidling og utvikling av forskingsbasert kunnskap på arbeidsplassen
 • kan utøve forskingsetisk og yrkesetisk skjønn

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Norsk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, og Norsk 3 emne 1 og 2 (30 sp) i syklus 2, eller tilgrensande.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga skjer i form av forelesingar og seminar. Ein føreset at studentane arbeider sjølvstendig, stiller godt førebudde til undervisning og deltek aktivt undervegs i studiet. Gjennom semesteret utviklar studenten prosjektskildring for masteroppgåva. Det vert gjeve tilbod om rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Skrive eit framlegg til prosjektskildring og kommentere ein medstudent sitt framlegg (skriftleg).
 2. Halde eit seminarinnlegg (munnleg) om ein norskfagleg metode

Presisering av formelle krav vert delt ut ved semesterstart.

Alle obligatoriske læringsaktivitetar må vere utført og godkjent for at studenten skal kunne melde seg opp til eksamen. Studentar som ikkje har fått godkjent ein obligatorisk læringsaktivitet får eitt (1) nytt leveringsforsøk same semester, innan ein frist sett av faglærar.

Vurderingsform

Oppgåve, 3000 ord. Prosjektskildring for masteroppgåva etter oppsette kriterium. Ved samskriving skal prosjektskildringa vera 4500 ord.

Språk: Norsk, valfri målform.

Karakterskala Bestått/Ikkje bestått.

Det er mogeleg å levere forbetra versjon i påfølgjande semester. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny oppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate. For meir informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) sjå Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Meir om hjelpemiddel