Hopp til innhald

MSS500 Helsepedagogikk, helsetenesteutvikling og innovasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet belyser og problematiserer sentrale teorier og begreper i helsepedagogikk og sammenhengen mellom begrepene. Innen helsetjenesteutvikling og innovasjon vektlegges hvordan digitale verktøy for kartlegging av helseplager og digitale verktøy for samvalg kan fremme pasient- og brukermedvirkning i helsetjenesten. I tillegg vektlegges det aktiv deltakelse fra studentene der de utvikler selvstendig evne til å identifisere og kritisk vurdere relevante tiltak for å utvikle, innovere og forbedre helsetjenestene.

Helsepedagogikk:

 • Helsepedagogiske tilnærminger og metoder
 • Brukermedvirkning i opplæring og veiledning av pasienter og pårørende
 • Health literacy - helseinformasjonsforståelse
 • Pedagogisk teori og læring
 • Barrierer for læring
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pasientsentrert veiledning
 • Den didaktiske relasjonsmodell i en lærings-og mestringskontekst
 • Motivasjon og læring
 • Teorier om helse, stress og mestring
 • Livskvalitetsbegrepet
 • Helseatferdsmodeller og teorier om atferdsendring
 • Livsstilsendring og livsstilsintervensjoner
 • Sentrale lover og føringer for opplæring og helseopplysning
 • Likepersonarbeid og brukerorganisasjonene som samarbeidspartnere

Helsetjenesteutvikling og innovasjon:

 • Digital helse- begreper og kategorier
 • Digital helsekompetanse hos pasienter
 • Digital helsekompetanse hos helsepersonell
 • Innovasjons-og implementeringskompetanse
 • Digital egenkartlegging for pasienter og brukere-kliniske tilbakemeldingssystemer
 • Digitale samvalgsløsninger
 • Oppfølging, motivasjon og mestringsstøtte
 • Utvikling av helsepedagogiske verktøy
 • Bruk av digitale løsninger for pasientrettet kommunikasjon, informasjonsoverføring, opplæring og oppfølging

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om ulike helsepedagogiske teorier og metoder for opplæring og veiledning til pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om aktuell lovgivning, pasientrettigheter og pasientorganisasjoner
 • har inngående kjennskap til hvilke tilbud lærings- og mestringssenter har til ulike pasientgrupper
 • har inngående kunnskap om hvordan kartlegge og aktivere helseressurser hos pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om effektive mestringsstøttende tiltak
 • har inngående kunnskap om hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomsforståelse, sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg
 • har inngående kjennskap til digitale verktøy som kan bidra til bedre sykepleiekonsultasjoner og pasientopplæring
 • har inngående kjennskap til digitale verktøy for bruk i pasientopplæring og i kartlegging av pasienters helsestatus

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan analysere og vurdere behov for innovasjon og helsetjenesteutvikling og kunne foreslå relevante tiltak
 • kan planlegge og gjennomføre individtilpasset opplæring med utgangspunkt i den enkelte pasient og pårørende sine behov, ressurser og familiesituasjon
 • kan planlegge og gjennomføre ulike former for gruppebaserte opplæringstiltak med utgangspunkt i helsepedagogiske tilnærminger
 • kan kartlegge og analysere pasienters levevaner, ressurser, mestringsevne og sosiale situasjon og iverksette tiltak for å kunne fremme helse og forebygge eller begrense helsesvikt.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende kunnskap om hvordan kommunikasjon kan brukes målrettet i klinisk oppfølging
 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale helseløsninger
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan analysere behovet for å utvikle og iverksette forbedring av helsetjenester på individ og systemnivå
 • kan anvende helsepedagogiske metoder som sikrer brukermedvirkning
 • kan anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise pasienter tilpasset pasientens helsekompetanse, slik at pasienten kan ta velinformerte beslutninger
 • kan bidra til nytenking om effekt av pasientopplæring for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å innhente kunnskap om den enkeltes helsekompetanse og ressurser, og vurdere mestringsstøttende tiltak
 • kan anvende systematisk kunnskap om effekt av pasientopplæring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studiet anvendes arbeidsformer som fremmer at studenten integrerer forskningskunnskap, teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil omfatte forelesninger med vekt på studentdeltakelse, ressursforelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, obligatorisk læringsaktivitet, veiledning, digitale verktøy og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet:

Obligatorisk læringsaktivitet helsetjenesteutvikling og innovasjon: Skriftlig gruppeoppgave. Gruppen skal utarbeide kunnskapsbasert pasientrettet informasjonsmateriell relevant for klinisk spesialitet.

Obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i ett semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Oppgave Tema er knyttet til en kasuistikk som belyses med teorigrunnlag fra emnet. Omfang: 3000 ord +/-10%.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått må kandidaten utbedre besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstigintelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KLS300 - Klinisk fagledelse, kvalitetsutvikling og helsepedagogikk - Reduksjon: 15 studiepoeng