Hopp til innhald

NAB2014 Navigasjon III

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Skipet manøveregenskaper

Gruntvannseffekter og interaksjon mellom skip

Anker og fortøyning

Bruk av taubåt

Is -navigasjon

Skip i krise

Hardtværoperasjoner og værruting

Sjøveisregler

Bestikkregning

Storsirkelseilas

Tidsregning

Astronomisk navigasjon

Ruteplanlegging

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I og NAB1027 Navigasjon II utgjør dette faget grunnlaget for utskrivelse av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB3010 Operativ ledelse/NABP4001 Maritim kommunikasjon og ledelse utgjør faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundig kunnskap til internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen, og hvordan disse anvendes i alle situasjoner
 • har kunnskap om taubåt typer og bruk av disse i havneoperasjoner og buksering
 • har kunnskap om skipets forskjellige komponenter og utforming som til sammen utgjør grunnlaget for dets manøvreringsevne
 • forstår hvilken virkning vind, bølger og strøm har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om gjensidig påvirkning mellom skip, kanaleffekter, gruntvannseffekter, prinsipper for bruk av los og andre teknikker for havne-/kystseilas
 • har kunnskap om ankrings- og fortøyningsarrangementer og bruken av disse
 • har kunnskaper om is- navigasjon, hardtværsoperasjoner og værruting
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging i alle slags farvann, og alle forhold
 • har grundig kjennskap til håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • har grundig kjennskap til oversjøisk ruteplanlegging og monitorering, herunder bestikkregning og astronomisk posisjonsbestemmelse

Ferdigheter:

Studenten

 • kan foreta en fullstendig av planlegging av seilas ved hjelp av kart og andre nautiske publikasjoner
 • kan bestemme posisjonen til et skip gjennom astronomiske- og terrestriske navigasjonsteknikker på åpent hav, og i kystseilas
 • kan manøvrere og håndtere et skip under alle forhold, herunder manøvrering i grunt- og trangt farvann
 • kan anvende prosedyrene i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • Kan anvende Sjøveisregler under seilas
 • Kan manøvrere fartøy under forskjellige miljøpåvirkninger

Kompetanse:

Studenten

 • kan i simulator navigere et skip sikkert og effektivt uansett forhold
 • har ferdigheter i havneseilas og manøvrering under forskjellige miljøpåvirkninger gjennom tilpassede øvelser på simulator
 • kan anvende kunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillinger i planlegging, overvåking og gjennomføring av seilas under alle slags forhold, og treffe begrunnede valg
 • Sjøveisregler(kan på bakgrunn av en hendelsesrapport fra en sjøulykke/faresituasjon, kunne redegjøre hvilke sjøveisregler som er brutt, og hvilke handlinger med bakgrunn i sjøveisreglene som kunne avverget ulykken).
 • Skip i krise(kan delta og lede søk og redningsoperasjon som beskrevet i IAMSAR vol.3)

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I

Anbefalte forkunnskaper

NAB1027 Navigasjon II

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og simulatorøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

4 skriftlige innleveringer. Alle må være godkjent for å ta skriftlig eksamen.

Obligatorisk oppmøte på simulatorøvelser gjennom undervisningsperioden. Maks 1 fravær/ "ikke godkjent". Må godkjennes for å ta praktisk/muntlig eksamen på simulator.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen avvikles på simulator. vekt 30 %. Karakter A - F

Skriftelig eksamen, 5 timer, kan skje elektronisk. Vekting 70 %. Karakter A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk muntlig eksamen- parallellforskyver og stikkpasser,

Skriftelig eksamen- parallellforskyver og stikkpasser.

Astronomiske- og andre navigasjonstabeller, 1990.

Godkjent kalkulator er Casio fx-991EX. Formelsamling blir delt ut under eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1002 - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1016 - Navigasjonsinstrument II - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • NAB2004 - Praktisk navigasjon II - Reduksjon: 6,5 studiepoeng