Hopp til innhald

NABP2001 Maritim teknologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet dekker relevante regelverkskrav i STCW med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2. I emnet får studentene kunnskap om maskineri, maskinromsystemer og teknisk skipsutstyr i et bærekraftig perspektiv og hvor det grønne skiftet i maritim næring står sentralt. Studentene får innsikt i miljøvennlige fremdriftssystemer og energibærere. Emnet gir innføring i cybersikkerhet og andre problemstillinger som oppstår som følge av økende grad av digitalisering. I tillegg lærer studentene om kontinuitetsligningen, Bernoullis ligning, strømning i rør og kretsprosesser. De får innsikt i kompressorer, rør- og pumpekarakteristikk og driftspunkter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • Forstår hvordan maritime motorer er bygd opp og hvordan disse fungerer.
 • Har bred kunnskap om ulike fremdriftssystemer og hvor bærekraftige disse er.
 • Har bred kunnskap om operasjon og drift av skip og motoranlegg, samt kuldeanlegg og hydrauliske system.
 • Har bred kunnskap om cybersikkerhet og aktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering om bord i skip.
 • Har bred kunnskap om termodynamiske prosesser.
 • Forstår hvordan termodynamiske faktorer og strømning kan påvirke last og lasteoperasjoner.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan gjennomføre bunkerskalkulasjon, kuldetekniske og hydrauliske beregninger.
 • Kan bruke kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning i beregninger og gjennomføre kalkulasjoner ved hjelp av energiligningen.
 • Kan beregne termodynamiske kretsprosesser for turbiner, kompressorer, kjølemaskiner, varmepumper og motorer.
 • Kan beregne trykktap og vurdere rør- og pumpekarakteristikker som grunnlag for driftspunkter og regulering.
 • Kan benytte informasjon om klimatiske forhold, temperatur og luftfuktighet for å vurdere luftkvalitet i et lasterom.
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og treffe begrunnede valg, for eksempel knyttet til ressursbruk ved drift av skip.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle synspunkter om tekniske problemstillinger, fremdrift og lasthåndtering, samt relevante erfaringer, med maskinister og andre om bord, og bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjon innen varme- og strømningslære og marint maskineri.
 • Har innsikt i relevante utfordringer relatert til digitalisering og grønt skifte i maritim næring.
 • Faget dekker relevante IMO krav som beskrevet i STCW 78 as amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk og NABP1002 Matematikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, eventuelle ekskursjoner, egenstudier og individuell og gruppebasert studentaktivitet.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige arbeidskrav. Begge må være godkjent for å ta eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 t, 100 %

Gradert karakter, A-F.

Skriftlig eksamen kan gjennomføres elektronisk.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator Casio fx-991EX, Teknisk formelsamling med tabeller (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB2011 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB2052 - Marint maskineri - Reduksjon: 5 studiepoeng