Hopp til innhald

NABP4003 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgåva skal ta opp problemstillingar som er knytt til det maritime fagområdet. Oppgåva skal primært vere knytt opp mot praktiske problemstillingar eller utfordringar i reiarlag, maritime verksemder, maritime offentlege etatar eller eksisterande FoU-arbeid på institusjonen. Problemstillingen kan også være knyttet til studentenes egen erfaring i praksis.

Emnet skal gi studentene en innføring i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og akademisk skriving. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser skal studentene få en innføring i planlegging- og gjennomføring av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Emnet vil også ta for seg ulike etiske problemstillinger som studentene kan møte i arbeidet med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten

 • Har kunnskap som bidrar til at ham/hun kan utrede en konkret faglig problemstilling.
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Har bred kunnskap om forskningsmetoder tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen valgt emne.

- Ferdigheter:

Studenten

 • Kan videreutvikle og benytte den kunnskapen ham/hun har tilegnet seg i form av en praktisk problemstilling, eller utfordringer i rederi, maritime virksomheter og/eller maritime offentlige etater og eksisterende forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan utøve en kritisk forståelse til kunnskaper innen de maritime fagområdene.
 • Kan oppdatere allerede tillært kunnskap og hente inn relevant forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan sette teoriene inn i en større sammenheng.
 • Kan benytte relevante forskningsmetoder.
 • Kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Er i stand til å løse utfordringer relatert til prosjektarbeider i grupper i samarbeid med gruppemedlemmer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

- Generell kompetanse:

Studenten

 • Har utviklet innsikt i relevante problemstillinger i det maritime fagområdet.
 • Kan planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekt, både alene og sammen med andre.
 • Kan formidle oppgaven sin problemstilling, teorier og resultat.
 • Er bevisst etiske retningsliner og utfordringer tilknyttet arbeid med tilsvarende prosjekt.
 • Har erfaring med å jobbe i grupper mot et felles mål.

Krav til forkunnskaper

Det blir krevd minst 100 sp innen studieprogrammet for å melde seg opp til bacheloroppgaven med levering i vårsemestret, og 125 sp for levering høstsemestret. Forkunnskapskravene må være registrert ved oppmeldingstidspunktet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal løse oppgaven i grupper på 3-4 personer. Studentene vil få undervisning i samfunnvitskapelige metoder og akademisk skriving samt tilpasset veiledning. Før oppstart av arbeidet skal veileder/fagansvarlig godkjenne problemstillingen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektskisse med beskrivelse av tema, framdriftsplan og foreløpig problemstilling må være godkjent av en veileder/fagansvarlig innen en nærmere fastsatt frist.

Skrivekurs (blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart).

Midtveisevaluering (blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart).

Skriftlig innlevering (blir spesifisert i semesterplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Vurderingen skjer på grunnlag av den innleverte bacheloroppgaven.

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB3030 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 13 studiepoeng
 • NAB2015 - Metode for Nautikk - Reduksjon: 2 studiepoeng