Hopp til innhald

OR6-1008 Ledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet har namnet Ledelse med undertittel Ledelse av kulturelt mangfold.

Mangfold handlet tidligere om å gi mennesker med ulik bakgrunn muligheter for jobb. Det er fortsatt viktig, men stadig flere organisasjoner og næringslivsledere ser verdien av kulturelt mangfold og at interaksjon med mennesker og organisasjoner på tvers av kulturer i mange tilfeller kan gi større fordeler for business.

Kurset favner dimensjoner av ledelse fra både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og gjennomgår relevant forskning og teori på fagfeltene. 

Tema:

 • Globalisering
 • Beskrive og sammenligne nasjonale kulturer og påvirkning på ledelse
 • Kulturell intelligens
 • Beslutningstagning og kulturelt mangfold
 • Interaksjon, kommunikasjon med kulturelt mangfold
 • Forhandlinger og kulturelt mangfold
 • Motivasjon og lederskap med kulturelt mangfold
 • Ledelse av multikulturelle team
 • Ledelsesutfordringer og Bærekraft
 • Dannelse-mål gjennomgående i emnet

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om mangfold får stadig større relevans for arbeidslivet: Diskriminering, mobbing, stress og sykefravær på den ene siden, og muligheter og suksess på den andre er problemstillinger som må adresseres.
 • Ledelse av mangfold er derfor viktig kompetanse for  dagens og morgendagens ledere.
 • Perspektiv og problemstillinger som blir diskutert i dette emnet er viktige for både for organisasjoner som opererer kun i Norge og for internasjonale firmaer ettersom interessentgrupper generelt og ansatte spesielt i økende grad er multikulturelle. Dette krever inngående kunnskap om ledelse av multikulturelle organisajsoner, og emnet gir studentene teoretisk kunnskap innenfor ledelse med fokus utifra ei multikulturelt perspektiv og nasjonale kulturers påvirkning på ledelse. 
 • Kunnskap om kulturell synergi som tilnærming til multikulturell ledelse.

Ferdigheter

 • identifisere og evaluere ulike ledelsestiler for organisasjonen
 • identifisere kulturforskjeller på tvers av nasjoner.
 • identifisere mulige konsekvenser for ledelse som følge av kulturforskjeller.
 • planlegge for multikulturell kommunikasjon
 • planlegge for multikulturelle forhandlinger.

Generell kompetanse

 • utvikle bevissthet på spennet og mangfoldet av dimensjoner og oppgaver som inngår i ledelse av organisasjoner.
 • utvikle bevissthet på nasjonale kulturforskjeller og stimulere til refleksjon rundt hvilke påvirkning dette har på ledelse av organisasjonen.
 • utvikle bevissthet på og stimulere til refleksjon rundt problemstillinger som kan oppstå i multikulturelle situasjoner, både på personlig og profesjonelt plan.

Krav til forkunnskaper

OR6-1005 Strategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

OR6-1001 Organisationsteori eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ett obligatorisk arbeidskrav
 • Godkjent/Ikke godkjent

Vurderingsform

Skriftlig skole-eksamen, 4 timer

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler