Hopp til innhald

OR6-1008 Ledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mangfold får stadig større relevans for arbeidslivet og ledelse av mangfold representerer følgelig kritisk kompetanse for dagens og morgendagens ledere. Kurset favner dimensjoner av ledelse fra både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og studentene får god innsikt i de nye rollene og ansvarsoppgavene til dagens og fremtidige ledere: På den ene siden å lede tradisjonelle aktiviteter inkludert håndtering av kulturelt mangfold innad i organisasjonen, på den andre å optimalisere eventuelle utfordringer og muligheter som kan oppstå fra eksterne interessenter på tvers av nasjonale kulturer.

Perspektivet i dette kurset er ledernes nye roller, uavhengig av bransjer og sektorer, offentlige eller private. Teorier og modeller som benyttes i emnet er like relevante for monokulturelle som multikulturelle situasjoner og organisasjoner.

Tema:

 • Globalisering
 • Beskrive og sammenligne nasjonale kulturer og påvirkning på ledelse
 • Kulturell intelligens
 • Beslutningstagning og kulturelt mangfold
 • Interaksjon og kommunikasjon med kulturelt mangfold
 • Forhandlinger og kulturelt mangfold
 • Motivasjon og lederskap med kulturelt mangfold
 • Ledelse av multikulturelle team
 • Ledelsesutfordringer og Bærekraft
 • Dannelse-mål gjennomgående i emnet: Identifisere kulturelle forskjeller, ikke dømme andre kulturer

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor ledelse inkludert ledelse av multikulturelle organisasjoner.
 • har kunnskap om kulturell intelligens og nasjonale kulturers påvirkning på ledelse.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ledelse og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene ledelse og multikulturell ledelse.
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til ledelse av organisasjoner i en mono/multi-kulturell kontekst og treffe begrunnede valg.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling relatert til ledelse av organisasjoner i en multikulturell kontekst.
 • kan beherske relevante faglige verktøy, metoder og faglige begrep.

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse av organisasjoner i en multikulturell kontekst og bevissthet på spennet og mangfoldet av dimensjoner, roller og oppgaver som inngår i ledelse av dagens og morgendagens organisasjoner.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • utvikle bevissthet på og reflektere rundt problemstillinger som kan oppstå i multikulturelle situasjoner, både på personlig og profesjonelt plan.
 • Dannelse-mål med sterkt fokus gjennom hele kurset: Utvikle kulturell empati og læres opp til å identifisere kulturelle forskjeller, ikke dømme andre kulturer!

Krav til forkunnskaper

BØA 112 Organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

OR6-1005 Strategi eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminar, oppgaveløsning i grupper/individuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ett obligatorisk skriftlig arbeidskrav
 • Godkjent/Ikke godkjent

Vurderingsform

Skriftlig skole-eksamen, 5 timer

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OR6-302 - Endringsleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • RE6-209 - Serviceledelse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1002 - Leiing og strategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAA113 - Innovasjons- og endringsleiing - Reduksjon: 3,5 studiepoeng