Hopp til innhald

RAD100 Profesjonen og mennesket

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en introduksjon til faget radiografi, nasjonal og internasjonal historie. Emnet handler om radiografiprosessen, kunnskapsbasert radiografi, bildekriterier og bildekvalitet.

Radiografiprosessen med de tre hoveddelene, forberedelses-, gjennomførings- og etterarbeidsfasen, står sentralt i emnet med vekt på kommunikasjon, ivaretakelse av pasient og bildefremstilling av skjelettsystemet ved konvensjonell røntgen.

Studenten introduseres til kunnskapsbasert praksis som arbeids- og tenkemåte som et ledd i sin utvikling til målet som fremtidig helsearbeider med evne til å jobbe kunnskapsbasert.

Det tilrettelegges for ekstern observasjonspraksis og intern ferdighetstrening på SimArena.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om metodiske prinsipper og prosedyrer for de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser.
 • kjenner til radiografiprosessen.
 • kjenner til begrepet bildekvalitet og ulike metoder for å vurdere og måle kvalitet i et bildemateriale.
 • kjenner til teorier, begreper og metoder innen pleie og omsorg som inngår i radiografi.
 • kjenner til arbeids- og tenkemåten kunnskapsbasert praksis med vekt på trinnene 1, 2 og 3 (hvordan søke i kliniske oppslagsverk) samt identifisere og vurdere kunnskapsgrunnlaget.
 • har kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier.
 • kjenner til radiografen sin profesjonelle rolle og yrkesspesifikke etiske retningslinjer for radiografi.
 • har kunnskap om prinsipper og funksjoner for IKT-systemer (e-helse) med fokus på PACS og RIS.
 • kjenner til lovverk og regler for taushetsplikt og informasjonssikkerhet samt behandling av sensitiv informasjon.
 • har kunnskap om observasjon som systematisk metode for datainnsamling.

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet ved konvensjonelle røntgenundersøkelser og thoraxundersøkelser.
 • kan anvende røntgenapparatur til å gjennomføre et utvalg av undersøkelser.
 • kan utføre grunnleggende bildebehandling av skjelettsystemet- og thorax.
 • kan gi informasjon til pasient ved undersøkelser av skjelettsystemet- og thoraxundersøkelser
 • kan relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter.
 • kan anvende kunnskap om relevante lover, regelverk og veiledere.
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved hjelp av kunnskapsbasert praksis.
 • kan utføre datainnsamling ved bruk av observasjon som systematisk metode.

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan ved hjelp av radiografiprosessen planlegge, tilpasse og utføre diagnostiske undersøkelser innen konvensjonell røntgen av skjelettsystemet og thorax med utgangspunkt i pasientens kliniske tilstand.
 • kan systematisk vurdere diagnostisk kvalitet og tekniske bildekriterier av konvensjonelle røntgenbilder av skjelettsystemet.
 • kjenner til radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde.
 • kan muntlig og skriftlig formidle faglig kunnskap innenfor emnet ved å benytte kunnskapsbasert praksis.
 • kjenner til profesjonens nasjonale og internasjonal historie og profesjonsutøvelse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, praktiske ferdigheter, diskusjoner og samarbeidslæring. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, seminar, simulering- og ferdighetstrening på SimArena samt ekstern observasjonspraksis. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Aktiv tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning (inkludert ekstern observasjonspraksis)

2. Skriftlig individuell rapport knyttet til radiografiprosessen (900 ord +/- 10%), 2 forsøk

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Praktisk eksamen
Studenten blir prøvd i ferdigheter og kunnskap på SimArena. Maksimum 30 minutter per student.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter fremstilles studenten til ny praktisk eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA132 - Grunnleggjande radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT) - Reduksjon: 7,5 studiepoeng