Hopp til innhald

RAD130 Grunnleggende Strålefysikk og bildedannelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende strålefysikk knyttet til røntgendiagnostikk, fysiske prinsipper for bildedannelse, grunnleggende mål for bildekvalitet, bildebehandling, apparatlære og strålevern knyttet til konvensjonell røntgen. Emnet omhandler også vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til det kvantitative eksperiment. Teorier og prinsipper i emnet blir prøvd ut ved laboratorieøvelser som inkluderer bruk at egnet måleutstyr og apparatur på røntgen-laboratoriet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • kan forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper i strålefysikken
 • kan forklare dannelse av røntgenstråling, strålekvalitet, strålekvantitet og faktorer som påvirker disse
 • kan forklare interaksjoner mellom stråling og vev og relatere disse til dannelse av røntgenbilde, bildekvalitet, dose-størrelser og strålevern
 • kan forklare grunnleggende dosebegreper og prinsipper for måling av stråling
 • kan forklare anvendelse og virkemåte for apparaturen innen konvensjonell røntgen
 • har kunnskap om grunnleggende bildebehandling knyttet til konvensjonell røntgen
 • har kunnskap om grunnleggende metoder for å måle objektiv bildekvalitet i medisinske bilder
 • har kunnskap om strålevernlovgivning og om de grunnleggende strålevernsprinsippene for beskyttelse av pasient, personell og befolkningen for øvrig ved bruk av røntgenstråling
 • har kunnskap om grunnleggende metoder for måling av røntgenstråling

Ferdigheter:
Studenten …

 • kan utføre målinger og beregninger knyttet til strålefysikk, dosimetri og grunnleggende bildekvalitets-størrelser
 • kan utføre grunnleggende bildebehandling
 • kan beherske bruk av apparatur til måling av stråledoser

Generell kompetanse:
Studenten …

 • har kjennskap til oppbygning og virkemåte for utstyret som brukes ved konvensjonell røntgen
 • har kjennskap til og anvender fysiske prinsipper knyttet til røntgenstråling, bildedannelse og strålevern
 • kan formidle kunnskap fra emnets fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Strålefysikk er en sentral del av det naturvitenskapelige emnet, og derfor er det en fordel å ha fordyping i, eller interesse for matematikk og fysikk. Matematikk og naturfag fra første år på videregående skole danner et godt grunnlag for dette emnet, og det forventes at studentene har vilje og evne til å repetere denne kunnskapen ved behov.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av teoretiske prinsipper, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, team-based learning, omvendt undervisning, seminarer, laboratorieøvelser, journalskriving med hverandrevurdering, forelesninger og selvstudier. Digitale læringsressurser benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Aktiv deltakelse i 80% obligatorisk undervisning
 2. Tre godkjente laboratoriejournaler med hverandrevurderinger, gjennomførte i grupper. Det gis 2 forsøk.

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA111 - Grunnleggjande strålefysikk og apparatlære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BRA132 - Grunnleggjande radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT) - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 1,5 studiepoeng