Hopp til innhald

RAD210 Magnetisk resonans (MR) - Fysiske prinsipper og bildedannelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilrettelegger for at studentene skal tilegne seg kunnskap om apparatlære, fysiske prinsipper og bildedannelse innen MR. I emnet vektlegges også sikkerhet, bildekvalitet og MR-kontrastmidler. Videre omhandler emnet funksjonelle avbildningsteknikker og bildebehandling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om grunnleggende prinsipper innen fysikk, apparatlære, bildedannelse, opptaksteknikker og sikkerhet knyttet til MR
 • kjenner til retningslinjer og anbefalinger for MR-sikkerhet
 • har kunnskap om ulike metoder for å vurdere og måle bildekvalitet i MR
 • har kunnskap om MR-kontrastmidler og deres bivirkninger

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende kunnskap innen fysikk og apparatlære til å optimalisere gjennomføringen av MR-undersøkelse
 • kan vurdere teknisk og diagnostisk bildekvalitet ved MR-undersøkelser
 • kan kjenne igjen ulike bildevektinger som for eksempel T1-vekting, T2-vekting, DWI, fettsatureringsteknikker osv.

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan formidle og diskutere sentrale tekniske problemstillinger innen MR
 • har innsikt i oppbygning og virkemåte for MR-utstyr
 • har innsikt i sikkerhetsprosedyrer innen MR

Krav til forkunnskaper

Bestått første semester.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første studieår.

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av teoretiske prinsipper, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Arbeidsformer som benyttes er forelesninger, selvstudie, gruppearbeid, teambased learning, seminar, laboratorieøvelser på SimArena, og tverrprofesjonelt samarbeid i grupper. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Aktiv tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning (inkludert labøvinger)
 2. Skriflige oppgaveinnleveringer, krav om 75 % godkjent
 3. Gruppearbeid med framlegg i seminar

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA201 - Radiografisk biletframstilling og bildebehandling - teknologiske aspekt - Reduksjon: 7 studiepoeng
 • BRA211 - Radiografisk biletframstilling og behandling - metodiske prinsipp og kliniske bruksområder - Reduksjon: 0,5 studiepoeng