BØA117 Finansrekneskap med analyse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Kurset bygger på BØA113 Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap eller liknande kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår. Kurset skal vidare gi nødvendige kunnskapar til å behandle sentrale rekneskapsmessige måleproblem, berekne skatt og til å kunne utarbeide ei kontantstraumoppstilling. Med utgangspunkt i årsrekneskapen viser ein korleis bedrifta si lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet kan analyserast nærare.

Innhald:

 • Grunnleggande rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk
 • Rekneskapslovas vurderingsreglar for eigedelar og gjeld
 • Rekneskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap
 • Eigenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeiding av kontantstraumoppstilling
 • Tradisjonell rekneskapsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten skal ved fullføring

 • ha god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår
 • kjenne til sentrale rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar
 • kjenne til dei mest sentrale skilnadane mellom rekneskaps- og skattereglar
 • forstå samanhengen mellom likviditditetsendringar (kontantstraumoppstilling) for ei bedrift, verdiskapinga (resultatrekneskap) og anskaffing og bruk av kapital (balanse)
 • kjenne til sentrale nøkkeltal innan lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet  

Ferdigheiter Studenten skal ved fullføring

 • kunne stille opp resultatrekneskap og balanse i samsvar med rekneskapslovas oppstillingsplanar
 • kunne handsame sentrale måle- og vurderingsproblem innan rekneskap
 • kunne sette opp ei enkel skatteberekning
 • kunne gjere årsoppgjørsposteringar og disponering av resultatet
 • kunne utarbeide kontantstraumoppstilling
 • kunne rekne ut og vurdere sentrale nøkkeltal med utgangspunkt i framlagt og justert årsrekneskap for analyse.

Generell kompetanse Studenten skal ved fullføring

 • ha utvikla ei grunnleggande fagleg og praktisk innsikt, samt analytiske ferdigheiter knytt til finansrekneskapen
 • ha grunnlag for vidare fordjuping innan fagområdet  

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap (BØA113 eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Arbeidskrav

Tre skriftlege arbeidskrav.  Godkjente arbeidskrav er alltid gyldige.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen 4 timar. Eksamen kan bli gjennomført på digitalt eksamenssystem.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator. Norges Lover, skattelovsamling, særtrykk av lover og forskrifter

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • LOØØ18 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1111 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1005 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1015 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA068 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB016FOREØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1003FORØK (1) - Regneark - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB016 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1101 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • SA120 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001FORØK (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1008FORØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • BØ6-2000 (1) - Finansregnskap 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-102 (1) - Finansrekneskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO011 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng