BØA118 Makroøkonomi

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette emnet har følgende inndeling:

- Nasjonalregnskapsbegreper

- Grunnleggende keynesianske modeller

- Arbeidsmarkedet og tilbudssiden

- Konjunktursvingninger og stabiliseringspolitikk, både i en lukket og i en liten, åpen økonomi

- Økonomisk vekst

- Finanssystemets utforming, finansreguleringer, finansiell ustabilitet og økonomiske kriser  

Læringsutbytte

Kunnskaper.

Studenten skal:

• Kjenne til grunnleggende makroøkonomiske data fra nasjonalregnskapet

• Kjenne til andre sentrale makroøkonomiske data som prisindekser og tall for arbeidsledighet og sysselsetting

• Kjenne til grunnleggende teorier for etterspørselen etter et lands varer og tjenester, herunder keynesiansk teori

• Kjenne til hvordan penge- og finanspolitikk påvirker samlet etterspørsel

• Kjenne til norsk penge- og finanspolitikk

• Kjenne til hovedteorier for hvordan arbeidsmarkedet og lønnsfastsettelsen fungerer

• Kjenne til ulike teorier om arbeidsledighet

• Kjenne til hvordan interaksjonen mellom tilbudet og etterspørselen skaper konjunkturer og påvirker inflasjonen og lønningene

• Kjenne til pengepolitikkens transmisjonskanaler og forstå hovedtrekkene i hvordan disse fungerer

• Kjenne til grunnleggende teorier for sammenhengen mellom renter, priser og valutakurser

• Kjenne til og forstå betydningen av økonomisk vekst på menneskers velstand og velferd

• Kjenne til forskjellige pengemengdebegreper, finanssystemets utforming og effekten av bankreguleringer

• Kjenne til grunnleggende årsaker bak finansiell ustabilitet, økonomiske kriser og nullrenteproblematikk

Ferdigheter.

Studenten skal:

• kunne finne frem til og tolke økonomiske data

• kunne anvende en modell til å forstå hvordan ulike hendelser påvirker aggregert etterspørsel og kunne forstå hvordan vi kan bruke penge- og finanspolitikken for å stabilisere økonomien

• kunne anvende en modell for aggregert tilbud og etterspørsel for å forstå konjunkturer og virkningen av inflasjonsmål

• kunne tilegne seg makroøkonomiske nyheter og analyser og tolke disse på bakgrunn av makroøkonomisk teori

Generell kompetanse.

Studenten skal

• kunne gjøre bruk av abstrakte modeller

• kunne beherske grunnleggende begreper og analyse

• kunne reflektere kritisk over økonomiske hendelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Matematikk for økonomer på bacheleorstudiet i økonomi og administrasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning

Arbeidskrav

2 - 4 innleveringsoppgaver i løpet av semesteret

Vurderingsform

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala A - F 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller er tillatt, med følgende unntak

- kalkulatoren skal ikke ha mulighet for mottak/sending

- kalkulatoren skal ikke kunne behandle symbolske matematiske uttrykk

- kalkulatoren kan ikke kobles til strømnettet

- kalkulatoren må ikke lage støyhttps://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • LOØØ01 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng
  • ØKB2022 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØKB022 (1) - Makroøkonomi, teori og politikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
  • ØKB005FOREØK (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng
  • SA0672 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng
  • ØKB2102 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØSO002 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØKB1115 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • SØ6-1000 (1) - Samfunnsøkonomi makro - Reduksjon: 6 studiepoeng
  • SØ6-101 (1) - Samfunnsøkonomi (makro) - Reduksjon: 5,5 studiepoeng