BYG110 Vei- og arealplanlegging

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet arealplanlegging og vegplanlegging. Samfunnsforståelse, kreativitet og lovverket er grunnleggende elementer innenfor planfaget. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging av ulike arealtyper, og ulike tema som må ivaretas i den forbindelse, som blant annet veg framkomst, overvann og landskap. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen prosjektering og dimensjonering av veganlegg med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og omgivelser, og forståelse for det overordna transportsystemet.

Det vil bli tilbud om innføring i dataverktøy utenom faget, som bør brukes i prosjekteringsoppgavene.

Innhold:

 • Grunnlagsmateriale. Registrering og analyse.
 • Plantyper og lovverket. Planprosess
 • Planfremstilling. Bruk av nødvendig dataverktøy
 • Linjeføring for veg og gater
 • Utdypende innhold: Fortetting, klima, analyser, estetikk, universell utforming, vegens funksjon, dimensjoneringsklasser, terrengforståelse, støy, vegkryss, trafikksikkerhet, vann og avløp, overvannshåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging av ulike areal og infrastruktur
 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging og etablering av en veg/gate i landskapet og byrommet
 • kjenne til hva slags utfordringer man står overfor i planleggingssammenheng
 • ha grunnleggende kunnskaper om fagbegreper, lovverket og planprosess
 • ha forståelse for grunnlagsmaterialet som trengs for å utarbeide arealplaner og i vegprosjektering
 • kunne anvende vegnormalene riktig
 • kunne geometrisk utforming av veger og gater med vekt på linjeføring, tverrprofilutforming og linjekonstruksjon,
 • ha kunnskap om dataverktøy

Ferdigheter

 • ha et godt grunnlag for å utforme en arealplan basert på lovverket og andre retningslinjer
 • beherske sentral terminologi og planprosesser innenfor arealplanlegging
 • beherske sentral terminologi i veiplanlegging
 • ha god forståelse for utfordringer ved prosjektering av veg og arealplaner

Generell kompetanse

 • etablere et godt kunnskapsnivå innenfor forståelsen veg- og arealplanlegging

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG109 Geografisk informasjonsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor arealplanlegging. Utover vil det bli øvelser/ prosjektarbeid i grupper og enkeltvis. Skriftlig og muntlig presentasjon.

Arbeidskrav

3-5 obligatoriske innleveringer må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer . Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Håndbøker etter avtale med lærer

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG143 (1) - Infrastruktur 1 - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • LOJ207 (1) - Veg- og arealplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng