ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er delt inn i to deler. Den første delen (beredskapsledelse) gir en innføring i beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, mens den andre delen (brannforebyggende arbeid) gir en innføring i planlegging og organisering av brannforebyggende arbeid og gjennomføring av brannforebyggende tilsyn.

Den kan bli nødvendig med reising i forbindelse med deltakelse på det brannforebyggende tilsynet. Emnet er et valgemne og det gjøres forbehold om nok påmeldte for at emnet igangsettes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har innsikt i aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, samt ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • Kan gjøre rede for hvordan beredskapsorganisasjoner bør bygges opp og fungere.
 • Har god forståelse for prinsipper for ledelse under innsatser og håndtering av ulykker og kriser.
 • Har forståelse for brannvesenets rolle som myndighetsutøver og betydningen av brannforebyggende arbeid i samfunnet.
 • Har god innsikt i aktuelt lovverk som gjelder i forbindelse med brannforebyggende arbeid (Internkontrollforskriften med veiledning, Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledninger, m.v.).
 • Kan gjøre rede for hvordan det brannforebyggende arbeidet skal planlegges og organiseres (inkludert bruk av risikovurderinger som grunnlag for brannforebyggende arbeid).
 • Kan gjøre rede for hvordan brannforebyggende tilsyn skal gjennomføres, hvordan tilsyn skal følges opp og hvordan ulike reaksjonsmidler skal anvendes.
 • Kan gjøre rede for hvordan motivasjons- og informasjonstiltak, veiledning og rådgivning kan anvendes som virkemiddel i brannforebyggende arbeid.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Kan utarbeide beredskapsplaner.
 • Kan lede og håndtere ulykkes- og krisesituasjoner.
 • Kan bruke risikovurderinger til å planlegge det brannforebyggende arbeidet.
 • Kan forberede og gjennomføre brannforebyggende tilsyn, samt utarbeide tilsynsrapport som grunnlag for oppfølging av brannforebyggende tilsyn.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser forståelse for beredskapstenkning generelt, og planlegging og håndtering spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Viser forståelse for brannforebyggende arbeid generelt, og gjennomføring av tilsyn spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på brannforebyggende arbeid.
 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff relatert til beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk sikkerhet i prosessindustrien; Brannteknisk design av bygg; Aktive og passive brannsikringssystemer.

Undervisnings- og læringsformer

I den første delen (Beredskapsledelse) er det tradisjonelle forelesninger kombinert med prosjektoppgave og praktisk beredskapsøvelse som går over 2 hele undervisningsdager (ulike modellbord- og spilløvelser).

I den andre delen (Brannforebyggende arbeid) blir det også tradisjonelle forelesninger og prosjektoppgave, i tillegg til deltakelse på brannforebyggende tilsyn ved et brannvesen.

Arbeidskrav

1.      Deltakelse på 2 hele undervisningsdager med praktisk beredskapsøvelse (Beredskapsledelse).

2.      Deltakelse på brannforebyggende tilsyn (Brannforebyggende arbeid).

Vurderingsform

Del 1: Prosjekt i Beredskapsledelse, teller 30 % på endelig karakter.

Del 2: Prosjekt i Brannforebyggende arbeid, teller 30 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Skriftlig eksamen vil bestå av de to delene, Beredskapsledelse og Brannforebyggende arbeid. Begge deler må være bestått, for at eksamen skal bestås.

 

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjekt: Alle

Skriftlieg skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING3058 (1) - Beredskapsledelse og HMS-revisjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • EVI1003 (1) - Beredskapsledelse - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3046 (1) - Beredskapsledelse og HMS-revisjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3106EVU (1) - Beredskapsledelse - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3040 (1) - Beredskapsplanlegging og krisehåndtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING2017 (1) - Beredskapsplanlegging og krisehåndtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3045 (1) - Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng