Hopp til innhald

MGBSP501 Spesialpedagogikk 2, emne 1 - Design av masterprosjekt

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en fordypning i spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. Studentene skal utvikle en faglig og vitenskapsteoretisk forståelse, kritisk refleksjon over teori, forskning og praksis, og innsikt i forskningsmetoder og etikk av relevans for det spesialpedagogiske feltet, samt for eget masterprosjekt. Spesialpedagogiske tema bearbeides i en prosess som skal resultere i en forskningsbasert prosjektskisse med design for egen masteroppgave.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen aktuelle spesialpedagogiske temaområder
 • har innsikt i forskningsmetode og forskningsetiske problemstillinger av særlig betydning for spesialpedagogisk forskning og eget masterprosjekt
 • har kunnskap om samfunnsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger
 • har innsikt i utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft i spesialpedagogiske praksiser

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til kritisk refleksjon og til å kunne analysere ulike spesialpedagogiske retninger og tiltak
 • kan fremme forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak og strukturer som fremmer elevers faglige og sosiale læring i tverrfaglige samarbeid
 • kan planlegge selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer
 • har utviklet god profesjonsfaglig digital kompetanse og kan anvende denne i presentasjon av eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilegnet seg kompetanse som gir trygghet og kreativitet for å sikre elevers rettigheter, utvikle elevers potensiale og skape bedre vilkår for elevers læring
 • skal være nytenkende innen det spesialpedagogiske fagområdet
 • kan formidle og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått de spesialpedagogiske emnene på Syklus 1.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli benyttet varierte og studentaktive arbeidsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Skrive en litteraturgjennomgang av 7-10 fagfellevurderte forskningsartikler
 • Vise profesjonsfaglig digital kompetanse i muntlig presentasjon av litteraturgjennomgangen
 • Presentere utkast til prosjektskisse for eget masterprosjekt
 • I all undervisningen i emnet legges det opp til studentaktivitet i forskjellige former. Tilstedeværelse og aktivt engasjement i undervisningen er derfor en del av de obligatoriske læringsaktivitetene

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være levert innen fastsatte frister og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Ikke godkjent litteraturgjennomgang kan leveres i bearbeidet versjon for ny godkjenning innen fastsatt frist, senest 3 uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Mappeeksamen, der mappen skal inneholde følgende element:

 • En skjematisk oversikt over 7-10 fagfellevurderte forskningsartikler med relevans for eget masterprosjekt
 • Prosjektskisse

Mappen skal ha et omfang på til sammen 3000 ord +/- 10%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler