MGUKØ501 Kroppsøving 3, emne 1 - Vitskapsteori, fag og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

I emnet skal studentane lære om vitskapsteoretisk og forskningsetiske refleksjonar og val, og se samenhengar mellom desse. Sentralt står det å forstå og kunna bruke ulike forskningsmetodar. Og studentane skal arbeide med å utvikla og grunngje problemstillingar relatert til kroppsøving og det å vere lærar i grunnskolen.

I emnet gis det eit vitskapsteoretisk grunnlag for å forstå ulike vitskaplege perspektiv og teoriar og deira relevans for kroppsøvingsforsking generelt og forskingsmetodiske tilnærmingar spesielt. Kritisk, kroppsøvingsfagleg og etisk vurdering av forskingslitteratur, tolkingspremiss og framgangsmåtar i kvalitative og kvantitative forskingsmetodar utgjer ein vesentleg del av emnet. 

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

  • har kunnskap om vitskapsteori og forskingsetikk 
  • har innsikt i ulike forskingsdesign 
  • har inngåande kunnskap om utvalde forskingsmetodar

Ferdigheiter

Studenten

  • kan analysere problemstillingar knytt til profesjonsfag og bruke slik innsikt med tanke på forskings- og utviklingsarbeid
  • kan formulera problemstillingar og grunngje korleis desse heng saman med eksisterande kunnskap i kroppsøving og val av forskingsmetodar
  • kan lesa og tolka resultat frå ulike vitskapstradisjonar og med ulik metodetilnærming.
  • kan kritisk vurdera rolla til forskaren i forskinga

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektera kring relevante faglege og etiske problemstillingar 
  • kan bidra til fagleg utvikling på den enkelte skule

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført GLU syklus 1 med 60 studiepoeng Kroppsøving.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil vere førelesingar, bruk av analyseverktøy, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleikar. 

Arbeidskrav

To skriftlege innleveringar: ei knytt til forskningsetikk og ei knytt til forskningsmetode.

Arbeidskrav vurderast til godkjent/ikkje godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i dei to følgjande semestera etter godkjenninga.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 6 timar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel