MGUKØ502 Kroppsøving 3, emne 2 - Danning og læring i kroppsøving

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet er samansett av eit utval tema og problemstillingar som er sentrale for å forstå og utvikla kroppsøving som fag.  

Emnet har som hovudmål å gje studentane inngåande kunnskapar om undervising, inkludering og læring i kroppsøving og korleis forsking og utviklingsarbeid bidreg til denne kunnskapen og til teoriutvikling. Kritisk refleksjon kring kroppsøvingsdidaktisk teori med utgangspunkt i internasjonal forskingslitteratur så vel som studentane sine eigne praksiserfaringar, utgjer ein del av arbeidet i emnet.  

Emnet tar opp ulike tradisjonar og perspektiv i høve danning og læring i kroppsøvingsfaget. Emnet har også ein brei inngang til samfunnsperspektiva i faget og dei historiske tradisjonane faget er knytt opp til. Emnet skal også gjere studentane meir medvetne sin identitet som profesjonsutøvar.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte: 

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal forsking i kroppsøving
 • har inngåande kunnskap om kroppsøving som resultat av samfunnsmessige, politiske og historiske prosesser 
 • har inngåande kunnskap om danning, læring og undervising i kroppsøving
 • Har inngående kunnskap om elevmangfald i kroppsøving og konsekvensar for tilpassa opplæring. 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan vurdera planlegging og gjennomføring av undervisning i kroppsøving med tanke på elevens læring, faglege progresjon og danning.   
 • kan bruke kunnskap om kroppsøving til å reflektera over eigen lærarpraksis og utvikling av profesjonsidentitet og profesjonsfellesskap
 • kan på avansert nivå bruka vurdering i kroppsøving for å bidra til at elevane lærer å reflektera over eigen læring og utvikling 
 • kan vurdera digitale ressursar og sosiale mediar kritisk i forhold til elevane si kroppslege læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysera kroppsøving i eit samfunnsperspektiv
 • kan formidla og kommunisera faglege problemstillingar knytt til profesjonsutøvinga 
 • kan bidra til profesjonsutvikling og forståing av kroppsøving som eit almenndannande fag 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført GLU syklus 1 med 60 studiepoeng Kroppsøving gir grunnlag for den faglege forståing og eigenutvikling som dette emnet legg opp til. 

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte og yrkesrelevante arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil vere førelesingar, praktiske timar, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleikar. 

Arbeidskrav

 • Individuell fagtekst eller essay knytt til lærarrolle, profesjonalitet og kroppsøving.
 • Presentasjon og kritisk vurdering av engelskspråklig forskningsartikkel.

Arbeidskrav vurderast til godkjent/ikkje godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i dei to følgjande semestera etter godkjenninga.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 8 dagar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel