MGUMA502 Matematikk 3, emne 2 - Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Matematikk 3 er et masterfag i Grunnskulelærerutdanning 5.-10. trinn. Det ser på hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes, og har en forskningsbasert tilnærming. 

Matematikk 3 er delt inn i følgende tre emne på 15 studiepoeng:

 • Emne 1: Matematikkdidaktikk i praksisfeltet
 • Emne 2: Vitenskapsteori og metode
 • Emne 3: Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Matematikk 3 i helhet gir kompetansegrunnlag for masteroppgave med matematikk som masterfag. Emne 1 og 2 kan inngå som 30 studiepoengs undervisningsfag i profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk som masterfag.

Denne planen omtaler Emne 2: Vitenskapsteori og metode. 

Emnet gir vitenskapelig forankring av studentene sine egne masterprosjekt, grunnlag for senere utviklingsarbeid i skolen og innsikt i å vurdere metodiske aspekt ved forskning. Studentene skal gjøre seg kjent med grunnleggende vitenskapstradisjoner, metoder og retninger innen matematikkdidaktisk forskning, og undersøke hvilke følger disse får for formulering av fokus i og gjennomføring av forskning. 

I skolepraksis skal et matematikkdidaktisk problemfelt undersøkes i lys av både kvantitative og kvalitative metoder for å gi innsikt i hvordan forskjellige forskningsmetoder belyser ulike aspekter ved et problemområde og besvarer ulike typer forskningsspørsmål.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske diskurser, tilnærmingsmåter og tenkemåter innen matematikkdidaktisk, matematisk og pedagogisk forskning
 • inngående kunnskap om relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og analyseverktøy innen matematikkdidaktikk og pedagogikk
 • inngående kunnskap om etiske problemstillinger innenfor utdanningsforskning
 • kunnskap om sentrale problemstillinger og forskningstradisjoner innen matematikkdidaktikk

Ferdigheter 

Studenten kan

 • vurdere vitenskapsteoretiske og metodiske aspekter ved matematikkdidaktisk litteratur
 • beskrive grunnleggende vitenskapstradisjoner og diskutere relevante retninger innen disse
 • drøfte hvilke følger vitenskapstradisjon og metodevalg får for formulering av fokus i og gjennomføring av forskningsarbeid 
 • utarbeide og grunngi design for et forskningsprosjekt
 • bruke ulike kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjøre greie for ulike typer forskningsdesign med relevans for arbeidet med masteroppgaven
 • analysere og forholde seg kritisk til vitenskapsteoretiske og metodiske aspekter ved nasjonal og internasjonal forskning innen matematikkdidaktikk og pedagogikk, og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • dokumentere kunnskap om matematikk som fag, inkludert fagets natur, og fagets filosofiske og historiske grunnlag 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilsvarende. 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesinger, seminar og veiledning, og veksler mellom undervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om kursets organisering og undervisning vil fremkomme i  semesterplanen som blir utdelt ved kursets start.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet.  Deler av pensum arbeides med som selvstudium, og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier.

Arbeidskrav

 • Pilotutprøving av minst ett kvantitativt og ett kvalitativt metodeinstrument i praksis. Arbeidskravet er skriftlig og skal knyttes til etiske betraktninger på metodebruk i praksis. 
 • Obligatorisk deltaking på seminar.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige i de to påfølgende semester etter godkjenningen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis ved semesterstart. 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 10 dager.

Oppgaven skal være på maks 3000 ord der litteraturliste og vedlegg ikke er inkludert.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler