MGUMU231 Musikk 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Musikk 1 emne 2 er del av Musikk 1, 5.-10. trinn, og går parallelt med Musikk1 emne 1 (MGUMU131).

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studentens musikalske og fagdidaktiske grunnskolerettede ferdigheter gjennom arbeid med musisering, lytting, skaping, musikkdidaktikk, musikkteknologi, folkemusikk, musikkhistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosessar og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
 • har grunnleggende kunnskap om og lytteerfaring med musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker og om musikkfagets historie og rolle i samfunnet
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle musikk gjennom ulike uttrykksformer
 • mestrar eit variert repertoar av sangar, rim, regler og sanglekar og danser til bruk i musikkundervisning
 • kan improvisere og komponere med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy og utforme enkle musikkarrangement
 • kan bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha praktisk erfaring med musikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktisk undervisning i hel klasse og grupper, ekskursjon, gruppearbeid og litteraturstudier.

I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Studentene må påregne kostpenger (700) og reisekostnader. For studenter som ikke deltar, er det anledning til å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Arbeidskrav

 • Obligatoriske læringsaktiviteter

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatoriske. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte i disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

 • En skriftlig oppgave

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikkje godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Praktisk eksamen med individuell karakter. Planlegge og gjennomføre et musikkdidaktisk opplegg (varighet ca 30 min) med medstudenter eller elever. Eksamen kan bli organisert i grupper. Forberedelsestid: se retningslinjer som foreligger ved eksamenstart.  Alle studenter må være til stede under gjennomføring av eksamen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler