MGUMU501 Musikk 3, emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene et utvidet vitenskapsteoretisk og metodisk grunnlag for å lese og tolke musikkpedagogisk fag- og forskningslitteratur.

I arbeidet med emnet skal studentene få innsikt i vitenskapsteoretiske og metodologiske spørsmål relatert til grunnskolen og til musikkpedagogisk forskning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten 

  • Har inngående praktisk og teoretisk kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger, sentrale begreper og paradigmer  
  • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i FOU-prosjekter 
  • Har inngående kunnskap om forskningsetikk
  • Har kunnskap om kunstfagsrelaterte og musikkdidaktiske tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid 

Ferdigheter

Studenten

  • Kan beskrive,  anvende og drøfte ulike kunstfaglige og andre forskningsmetoder og tradisjoner, og relatere dem til grunnskolens musikkfag 
  • Kan utvikle design for FoU-arbeid
  • Kan forholde seg til grunnskolen som empirisk felt på en etisk og reflektert måte

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan kommunisere skriftlig og muntlig om pedagogisk og didaktisk forskning på et analytisk og kritisk nivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, kollokviegrupper, nettdiskusjoner og selvstendig arbeid. 

Arbeidskrav

  • Masterskisse må utarbeides i løpet av emnet. Retningslinjer for masterskissen vil foreligge ved oppstart av emnet.
  • Arbeidskrav knyttet til forskningsetikk.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler