MGUMU502 Musikk 3, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet har hovedvekt på skapende og utøvende aktiviteter, og studentens egenutvikling er en vesentlig komponent i emnet. Fokus rettes mot hvordan elevers egne uttrykk kan tas i bruk og utvikles i musikkundervisningen og i tilrettelegging av musikalske prosesser og produkt for og med elever.

Studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om og ferdigheter innen musikkdidaktisk arbeid med elever på 5.-10. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • Har avansert kunnskap om estetiske læreprosesser, kreativitetsutvikling, prosjektarbeid og dramaturgi i møte med elevers musisering, komponering og lytting på mellom- og ungdomstrinnet
  • Har inngående kunnskap om musikalsk klasseledelse og praktiske estetiske arbeidsformer for elever på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

  • Kan forholde seg til mellom-og ungdomstrinnselevers musikkulturelle kontekster, og kan anvende musikkpedagogisk litteratur omkring dette emnet på en kritisk og reflektert måte
  • Kan lede praktiske musikk- og kunstdidaktiske prosjekter i samarbeid med andre, for eksempel i kunstner/lærersamarbeid
  • Kan videreutvikle sine musikalske og fagdidaktiske ferdigheter og reflektere over egen øving og lærerferdighet

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan reflektere kritisk over kunstdidaktiske praksiser i skole og samfunn
  • Kan bruke fagspesifikke begreper og perspektiver til å analysere og drøfte problemstillinger og empirisk materiale om grunnskolens musikkpedagogiske og kunstneriske fag- og forskningsfelt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Verksted- og prosjektarbeid, egenøving, samspillsaktiviteter, forelesninger og analyse- og refleksjonsoppgaver.

Arbeidskrav

  • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.
  • Loggføring av arbeidsprosess og dokumentasjon av musikalsk og praktisk musikkdidaktisk arbeid.
  • Performativt gruppearbeid med kunstneriske og musikkdidaktiske element.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Del 1: Praktisk eksamen. Teller 70 % av endelig karakter. Utarbeiding og gjennomføring av et musikalsk prosjekt hvor studenten skal bidra musikalsk til sluttproduktet. Det skal leveres en audiovisuell dokumentasjon av framføringen/produktet.

Del 2: Skriftlig refleksjonsoppgave etter gjennomført praktisk eksamen. Teller 30 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må begge deler tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler