MGUMU503 Musikk 3, emne 3

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet har hovedvekt på musikkpedagogisk teori og praksis sett i lys av relevante tradisjoner og utviklingstrekk innen forskning og utviklingsarbeid.

Studentene skal tilegne seg inngående kunnskaper om musikkpedagogisk teori og praksis sett i lys av relevante tradisjoner og utviklingstrekk innen forskning og utviklingsarbeid, videreutvikle sin egen musikkfaglige kompetanse og kunne anvende og reflektere over slike kunnskaper og ferdigheter i forhold til grunnskolens opplæring.

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal utarbeides i løpet av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har avansert kunnskap om musikkpedagogikk som fagområde og forskningsfelt og kan sette dette i relasjon til grunnskolen som opplæringsarena i musikk
 • Har avansert teoretisk og praktisk kunnskap om ungdoms musikkulturelle kontekster
 • Har inngående kunnskap om musikalsk klasseledelse, musikalske arbeidsformer og lek, og estetiske læreprosesser for elever på mellom- og ungdomstrinnet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan videreutvikle egen utøverkompetanse og andre musikkfaglige ferdigheter og bruke denne kompetansen reflektert i grunnskolerelatert musikkpedagogisk virksomhet 
 • Kan vurdere, diskutere og anvende musikkpedagogisk litteratur og læringsressurser som omhandler elevers læring, og forholdet mellom ungdom og musikk 
 • Kan bruke og vurdere digitale redskap i skapende og gjenskapende arbeid i musikkfaget på 5.-10. trinn
 • Kan kommunisere skriftlig og muntlig om musikkpedagogiske grunnlagsproblemer på en analytisk og kritisk måte
 • Kan analysere og vurdere læreplaner og elevers måloppnåelse i lys av gjeldende læreplan i musikk

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke fagspesifikke begreper og perspektiv til å analysere og drøfte problemstillinger og empirisk materiale om grunnskolens musikkpedagogiske, kunstfagdidaktiske og estetiske fagfelt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, litteraturstudier, forskningsarbeid og prosjekt, seminar og kollokviegrupper.

Arbeidskrav

 • Utarbeiding av forskningsdesign for masterprosjektet.
 • Ferdigstille prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.
 • Godkjent pålagte skriftlige og muntlige arbeider.
 • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen (30 minutter) over oppgitt emne fra pensum. Eksamensoppgaver blir levert ut til alle studenter ca. 4 uker før eksamen, trekking finner sted 2 uker før eksamen. Dato, tid og retningslinjer for muntlig eksamen på kunngjort. Eksamensspråk er norsk eller engelsk (valgfritt).

10 minutters samtale med sensorene etter presentasjonen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler