MGUNA502 Naturfag 3, emne 2 - Vitskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

MGUNA502 er del av masterutdanninga i naturfag på GLU 1-7 og GLU 5-10. Kurset går i høstsemesteret 4. studieår. Saman med MGUNA501 og MGUNA503 gjev emnet kompetansegrunnlag for masteroppgåve i naturfag.

Emnet består av fire ulike delar:

 • Vitskapsteori: Eit kurs i vitskapsteori.
 • Etikk: Innføring i forskingsetikk med vekt på problem knytte til skuleforsking.
 • Metodelære: Emnet inneheld ei oversikt over kor­leis ulike problemstillingar krev ulik meto­dar. I denne gjennomgåinga vert det lagt vekt på å få fram kunnskap om kva dei ulike vit­skap­­lege meto­dane har felles og kva som skil dei.
 • Oppgåveseminar: Emnet inneheld eit obli­ga­to­risk seminar der studentane skal leggja fram og delta i drøftinga av eige og andre sine opp­gåve­framlegg. Studentane skal også læra å lesa artik­lar og reflek­tera over korleis tru­ver­­d­et vert skapt i vitskapleg arbeid. Seminaret er med på å danna grunnlag for ein seina­re pro­sjektplan for masteroppgåva.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • Gode kunnskapar om vitskaplege teoriar og me­todar i forsking på undervisning i naturfag
 • Gode kunnskapar om etiske spørsmål knytte til forsking på menneske, særleg barn.
 • Kjennskap til reglar for innsamling av personsensitive data
 • Gode kunnskapar om sentrale diskusjonar og tilnærmingsmåtar i vitskapsfilosofien; vitskaps­historie og viktige paradigmeskifte

Ferdigheiter

Studenten skal

 • Kunna presentera og utvikla metodiske til­nærm­ingar
 • Kunna bruka og velja ulike kvantitative og kva­li­tative analyseverktøy, som til dømes stati­stikk­pro­gramvare, spørjeskjema, tekstanalyse­meto­dar, analyse av lære­bøker, intervju, observasjon, effekt­studiar.
 • Kunna tolka, analysera og vurdera forsking frå natur­fagdidaktisk litteratur ­­, kunna vurdera sterke og svake sider og manglar ved ulike metodiske tilnærmingar, kunna bruka desse ferdigheitene til fram­legging av ei problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Kunna vurdera grunnleggjande forskings­etiske problem i naturfagdidaktiske studiar.
 • Kunna utarbeida og grunngje opplegg for eit forskingsprosjekt. 
 • Ha god innsikt i analysemetodar som er rele­van­te for forskingsprosjektet og master­­opp­gåva deira.
 • Forstå og kunna underbyggja hovudtrekka i deira eige prosjekt.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Naturfag 60 sp

Undervisnings- og læringsformer

Ein del av emnet vil verta gjeve som tradisjonelle fore­­lesningar. Ein del vil verta gjeve som arbeid med enkelt­døme og med ulike artiklar. Ein sentralt mål med undervisninga er å øva studentane sitt refleksjonsnivå og uttrykksevne i høve til aktuelle emne slik at dei kan lesa artiklar, reflektera over korleis truverd vert skapt i vitskapleg arbeid og vidare å kunna formidla det. Emnet vil difor også innehalda eit obligatorisk oppgåveseminar der studentane skal leggja fram og delta aktivt i drøftinga av eige og andre sine oppgåveframlegg.  

Arbeidskrav

 • Planlegging og utprøving av ein kvantitativ og ein kvalitativ metode som er aktuell i utdanningsforsking.
 • Utkast til prosjektplan for eiga masteroppgåve skal leggast fram på fellesseminar. 
 • Eit arbeid knytt til forskingsetikk. 

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen

Nærare opplysningar om arbeidskrava vert gjeve ved semesterstart.

Arbeidskrav vert vurdert som godkjent/ikkje godkjent. Godkjende arbeidskrav er gyldig i to påfølgjende semester etter godkjenning.  

Vurderingsform

Del 1: Individuell skriftleg oppgåve, om lag 5-10 sider. Litteraturstudie knytt til eige fagfelt. Eit utval artiklar (nasjonale og internasjonale) som utgjer ei gjennomgåing av sentrale kjelder til eige framtidig masteroppgåveprosjekt. Vekting 30 % av endeleg karakter.

Del 2: Individuell skriftleg heimeeksamen, 10 dagar, om lag 3000 ord +/- 20 %. Vekting 70 % av endeleg karakter.

Nærare opplysningar vert gjeve ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen som ikkje er bestått takast opp att åleine.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel