MGUPE301 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 3 - Den profesjonelle lærar

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, utdanning og danning.

Pedagogikk og elevkunnskap har eit overordna ansvar for at studentane utviklar ein læraridentitet som kviler på sentrale profesjonsetiske prinsipp. I emnet "den profesjonelle lærar" er hovedfokuset på studentane si utvikling av lærarprofesjonalitet. Studentane skal vidareutvikle sin didaktiske kompetanse på ulike nivå, med hovudfokus på organisasjons- og institusjonsnivået. Med kunnskap frå skulehistorie og kjennskap til samfunnsmandatet, skal studentane få kunnskapar og ferdigheiter til å utvikle framtidas skule. I eit samfunn som stadig er i endring, krev dette at studentane får ein utviklings- og endringskompetanse, og utviklar evne til nytenkning og innovasjon. Dette er det tredje av fire emne i PEL. 

Tema:

 • Profesjonell utvikling
 • Skulen som lærande organisasjon
 • Læreplan og kritisk analyse av skulen sitt mandat og oppgåve
 • Skulehistorie
 • Skulen i lokalsamfunnet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskapar om skulehistorie
 • har inngåande kunnskapar om fellesskapet sin betydning for elevane sine læringsprosessar
 • har inngåande kunnskapar om skulen som lærande organisasjon og skuleutvikling
 • har kunnskapar om samhandling mellom skule og lokalsamfunn
 • har kunnskapar om forskingsbaserte utviklings- og endringsprosessar i skulen og vurdering av desse.

Ferdigheiter

 • kan bruke forskingsbasert kunnskap til å analysere og setje i verk tiltak for å fremje eit godt psykososialt læringsmiljø.
 • kan leggje til rette for samhandling i klassar og grupper på 5-10.trinn og i ettertid kritisk analysere aktiviteten
 • kan kritisk analysere læreplanar og styringsdokument

Generell kompetanse

 • kan bruke forskingsbasert kunnskap om læring og motivasjon til å styrke elevane sine læringsprosessar
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebattar om utdanningspolitikk  

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer i undervisninga, som seminar, forelesingar, øvingar, både individuelt og i grupper, praksisforteljingar og andre munnlege og skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane deltek aktivt i undervisninga og at dei arbeider med lærestoffet på eiga hand. Refleksjon over teori og praksis er sentralt i utviklinga av ein profesjonell yrkeskompetanse.

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfylgjande semesteret etter godkjenninga.

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvingar og arbeid i grupper. Fraværsgrense er 20%
 • 2 skriftleg arbeidskrav og 1 munnleg

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til Profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK) i skoleutvikling og ledelse.

Nærare retningslinjer vil vere klare til semesterstart.

Vurderingsform

Skriftleg 3 dagars heimeeksamen.

Karakterskala A- F, der F tilsvarar ikkje bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel