NAB1026 Navigasjon I

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

INNHALD:

 • Skipsnemningar
 • Skipstypar
 • Stillingsnemningar
 • Vaktordningar
 • Koordinatar på jorda: bredde og lengde, retningar og distanser.
 • Kursar og peilingar
 • Kart: Papirkart, Kart-katalogar og målestokk.
 • Enkelt om kartprojeksjon og geodetisk datum.
 • Kartdatum (LAT, MV og HAT)
 • Sjømerker, fyr og kartsymbol.
 • Posisjoner i kartet: breidde/lengde, peiling/avstand, krysspeiling, avstand/avstand.
 • Grunnleggjande planlegging av seglas i kart
 • Kartseglas.
 • Retting av kart.
 • Elektro- og radiotekniske grunnomgrep
 • AIS og AIS-SART
 • Radar, racon og SART
 • Elektroniske kart
 • Magnet- og gyrokompass med kursrettingar
 • Autopilot
 • Grunnleggjande sjøvegsreglar - oversikt, regel 3, del C, og til slutt del B
 •  

Praktisk info:

 • Faget dekkjer relevante krav i henhold til STCW78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III danner NAB1026 Navigasjon I grunnlag for utskrivelse av kursbevis innen ARPA, AIS og ECDIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ leiing utgjer faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.

Merk at studenten må sjølv skaffe seg sjøkart nummer 21 og 23 til oppstart av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggande kunnskapar om maritime omgrep, ord og uttrykk
 • har kunnskapar om Sjøvegsreglane og bruk av desse reglane
 • har grunnleggande kunnskapar om elektro- og radiotekniske omgrep
 • har grundige kunnskapar om maritim pulsradar, ARPA, elektroniske kartmaskiner, elektroniske kart, gyrokompass, autopilot og AIS
 • har grunnleggande kunnskapar om bruk av kart for navigasjon

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan med hjelp av fagterminologi kommunisera med medstudentar og instruktørar i simuleringssituasjonar
 • kan foreta ei optimal innstilling av maritim radar på simulator, samt nytte dei hjelpefunksjonane ein moderne maritim radar har
 • kan  nytte ECDIS til å lage ruter og monitorera seglas
 • kan bruke magnet -og gyrokompass, autopilot og AIS
 • kan utføre grunnleggjande planlegging i papirkart

 

Kompetanse

Studenten 

 • kan bestemme posisjon, kartlegge trafikk med tanke på nærsituasjonar/ sjøvegsreglar, samt identifisere seglingsmerke ved hjelp av elektroniske navigasjonssystem som radar og ECDIS
 • kan bestemme posisjon ved hjelp av papirkart  og optiske hjelpemidl som sjømerker o.l.
 • kjenner til utvikling av nye radar- og kompasstypar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, kartarbeid og oppgåver, simulatorøvingar.

Arbeidskrav

 • 4 skriftlege oppgåver. 3/4 må vera godkjent.
 •  2 passeringstester (WiseFlow) Begge må vera godkjent.
 •  Vekentlege simulatorøvingar gjennom undervisningsperioden. Alle er obligatoriske. Maks 1fråver/"Ikkje godkjent"

Vurderingsform

Praktisk-muntleg vurdering avviklas på simulator (Vektet 30%).

Skriftlig vurdering (Vektet 70%).Kan skje elektronisk.

Hjelpemiddel ved eksamen

Praktisk-muntleg vurdering - stikkpassar og parallellforskyvar, norsk sjøkart nr. 21 og nr. 23

Skriftlig vurdering - Godkjend kalkulator Casio fx-991EX.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • NAB1015 (1) - Navigasjonsinstrumenter I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1002 (1) - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 5 studiepoeng