NAB1027 Navigasjon II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

INNHALD:

 • Sjøvegsreglar
 • Bruvakthald
 • Morse og signalflagg
 • Dagbokføring
 • Bruk av los.
 • VTS og andre rapporteringsregimer og overvakingssystem.
 • Nautiske publikasjonar og seilas planlegging.
 • Geodesi og kartprojeksjonar.
 • Kartarbeid.
 • Straumkobling og drift.
 • Nøyaktigheit og elektroniske stedlinjer.
 • Satellittbasert navigasjonssystem.
 • Landbaserte navigasjonssystem.
 • Kortdistanse navigasjonssystem.
 • Integrerte navigasjonssystem.
 • Krav til navigasjonssystem.
 • Dynamiske posisjoneringssystem (DP)
 • Treghetsnavigasjon (TNS)
 • Akustisk navigasjon
 • Jordmagnetisme, magnetkompass og andre kompass

 

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I og NAB2014 Navigasjon III utgjer dette faget grunnlaget for utskriving av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ ledelse utgjer faget grunnlaget for utskriving av BRM kursbevis.
 • Studenten må sjøl skaffa seg sjøkart nr. 21 og 23 før oppstart av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundige kunnskaper om navigasjonssystemers bruk, virkemåte, nøyaktigheit og begrensningar
 • kjenner til utviklingsarbeid for å kunne oppdatere sin kunnskap innan fagområdet
 • kan bestemme posisjonen til eit skip gjennom terrestriske navigasjonsteknikker ved kystseilas
 • har grundig kunnskap om internasjonale reglar for førebygging av samanstøyt på sjøen, Sjøvegsreglane, og signalering
 • kan prinsippa for sikker bruvakt, herunder dagbokføring
 • har grunnleggende kunnskap om verknad miljøkrefter har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om nautiske publikasjoner, rapporteringsregimer/overvåkningssystem og prinsipper for bruk av los
 • har grundig kunnskap om kartprojeksjonar og geodetiske datum
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging for seilaser langs kysten og andre trafikkerte farvatn. 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan vurdera navigasjonssystemers verkemåte, nøyaktigheit, begrensningar og yting
 • kan anvende kunnskapen om kart, navigasjonssystemer, Sjøvegsregler, bruvaktforskrift og dagbokføring på praktiske og teoretiske problemstillinger i planlegging, overvåking og gjennomføring av seilas for å treffa grunna val
 • kan på simulator  vise ferdigheiter i sikker manøvrering og seilas under forskjellige miljøpåverknader
 • kan nytta nautiske publikasjoner i samband med rapportering, bruk av los, innhenting av opplysninger om strømforhold o.l.
 • kan samhandle i eit bruteam

Kompetanse:

Studenten

 • kan ved hjelp av kunnskaper om navigasjonssystemer, Sjøvegsregler, bruvaktforskrift, kart og andre nautiske publikasjoner planlegge og gjennomføre ein sikker seilas under påverknad av varierande miljøkrefter

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

NAB1026 Navigasjon I

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, kartarbeid og oppgåver, simulatorøvingar.

Arbeidskrav

1. Obligatoriske øvingar på simulator, maksimum 1 fråver utan legeerklæring.

2. Test på Wiseflow.

3. Skrifteleg innleveringar.

Vurderingsform

Praktisk-muntleg eksamen  blir avvikla på simulator.   vekting 30%.  Karakter: gradert A-F

Skriftleg eksamen, 5 timar, kan skje elektronisk. vekting 70 %. Karakter gradert: A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Praktisk-muntleg eksamen - parallellforskyvar og stikkpasser

Skriftleg eksamen - Godkjent kalkulator Casio fx-991EX og formelsamling

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • NAB1002 (1) - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB2004 (1) - Praktisk navigasjon II - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • NAB1004 (1) - Praktisk navigasjon I - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1016 (1) - Navigasjonsinstrumenter II - Reduksjon: 2,5 studiepoeng