To studenter, en mann og en dame, ute i Sogndal.

Engelsk | årsstudium | nettstudium

Årsstudium

Med årsstudium i engelsk får du innsikt i språk, litteratur, historie og samfunnstilhøve i den engelsktalande verda, betrar dine eigne språkferdigheiter og tileignar deg god tekstkompetanse.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203170

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere engelsk?

  Engelsk er eit verdsspråk, og gjennom å studere engelsk får du innsikt i språk, litteratur, historie og samfunnstilhøve i den engelsktalande verda, betrar dine eigne språkferdigheiter og tileignar deg god tekstkompetanse. Dette er sentrale ferdigheiter i mange yrke og studiar. Studiet gir kunnskap om litteratur og andre kulturuttrykk, historie og samfunnstilhøve og munnleg og skriftleg språkkunnskap.

  Du lærer:

  • Engelsk grammatikk, fonetikk og språkhistorie
  • Å lese og analysere litterære tekstar og andre kulturutrykk ved å bruke kunnskap om sjangrar, litterære verkemiddel og andre meiningsuttrykk, og historiske og sosiale kontekstar for produksjon og mottaking
  • Å nytte engelsk munnleg og skriftleg tilpassa tema, kontekst og mottakar

  Engelsk årsstudium passar godt som vidareutdanning for lærarar, og som inngang til eller tillegg til andre studiar. Engelsk årsstudium kan inngå som studiepoeng i andre utdanningar, og dannar grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning innan engelsk.

  Korleis er undervisninga i engelsk årsstudium lagt opp?

  Engelsk årstudium er eit heildigitalt studium, som består av fire emner. Kvart emne er 15 studiepoeng, og det vil bli gjennomført to emner i haustsemesteret og to emner i vårsemesteret. 

  ENG501: Introduksjon til engelsk lingvistikk
  ENG601: Introduksjon til engelskspråklig litteratur, historie og kultur
  ENG701: Introduksjon til engelsk lingvistikk 2
  ENG801: Engelskspråklig litteratur, historie og kultur 2

  Engelsk er både målspråket og undervisningsspråket, og alle læringsaktivitetar er på engelsk.

  Oppmøte

  Dei fire emna i studiet er heldigitale. Dette gjeld også obligatorisk læringsaktivitet og eksamen. Det betyr at det ikkje er fysisk oppmøte på campus.

  Kvart emne består av fire ulike modular, og kvar modul har omtrent fire undervisningsøkter. Den siste undervisningsøkta for kvar modul blir slått saman til ein digital førelesing og møte. Der har studentane mogelegheit til å samhandle med kvarandre og få tilbakemeldingar frå faglærar.

  Dette betyr at studentane må delta på fire undervisningsøkter per emne, til saman 16. Dei synkrone undervisningsøktene blir gjennomførte på dagtid. Alle dei andre undervisningsøktene er asynkrone, som vil seia at studenten kan gjennomføre dette i eige tempo, innan tidsavgrensinga for kvar modul.

  Kvart emne varer i omlag 8 veker, der kvar av dei fire modulane då varer i omtrent i 2 veker.

  Eksamen og vurdering

  Evalueringa er sett saman av obligatoriske læringsaktivitetar som blir gjennomført av studentane undervegs i emnet, og inngår i ei læringsmappe.

  Vurderinga av læringsmappa vil vere godkjent/ikkje godkjent. Avsluttande eksamen varierer etter emnet. Til dømes er det for ENG501, ein munnleg eksamen. Sidan kurset er heilt nettbasert, er det ingen eksamen på campus.

  Dette studiet er nettbasert og ikkje ein MOOC (Massive Open Online Course). I tillegg til den asynkrone undervisninga og læringsarbeidet kvar student kan gjennomføre etter eige tempo, vil det bli gjennomført synkron undervisning med interaksjon med medstudenter og faglærarar. Det vil vere undervisningstidspunkt å halde seg til, og det vil vere fastsette fristar i samband med obligatoriske læringsaktivitetar, og eksamen å halde seg til.

  Med atterhald om at endringar i organiseringa av studiet kan skje. 

  Les meir om undervisingsmåtar, arbeidskrav og vurderingsformer i emneplanane.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.