Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Studieplanen for Engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2010), rammeplan for grunnskolelærerutdanning og LK06.

Studenter i engelsk skal gjøre seg kjent med innholdet i denne studieplanen.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn består av to emner på 15 studiepoeng. Engelsk 1 emne 1 undervises høst 2018 og Engelsk 1 emne 2 undervises vår 2019.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn gir innføring i språkopplæring og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring i engelsk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp og bruk av ulike tekster på barnetrinnet. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse, er sentralt.

Studiet omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet og hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres tidlige språkutvikling i engelsk. Kunnskap som kan fremme elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskfaget vektlegges. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.