Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2023

Studiet gir grunnutdanning i engelsk for deg som undervisar eller vil undervise engelsk i 1. til 7. trinn. Innhaldet i studiet er hovudsakleg retta mot undervising på barneskulen fra 1. til 7. trinn.

Innhald

Studiet gir innføring i språkopplæring og fagdidaktikk. Du får kunnskap om korleis språket er bygd opp, og bruk av ulike tekstar på barnetrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse står sentralt.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn består av to emne. Vidareutdanninga gir innføring i engelskundervisning for 1.-7. trinn, og kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og deira språkutvikling. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

Arbeidsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlingar per semester.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Individuell mappeeksamen
  • Emne 2: Deleksamen, med ein skriftleg skuleeksamen og ei skriftleg oppgåve.

Internasjonalisering

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk.