Fullføring av påbegynt lærerutdanning 5-10

Bachelor

Dette studieprogrammet er for deg som har begynt på en 4-årig grunnskole- eller allmennlærerutdanning før 2017, men som ikke har fullført.

For å kunne søke, må du til nå ha fullført:

  • 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning som er påbegynt før 2017.
  • 75 dager (15 uker) praksis i grunnskolen.

Vi tilbyr en tilrettelagt utdanning slik at du kan få tatt fagene som du mangler for å få vitnemål som 4-årig grunnskolelærer. Studieprogrammet er tidsbegrenset, og fullføring av studiet må skje seinest innen utgangen av 2025. Vi tilbyr også studieprogrammet Fullføring av påbegynt lærerutdanning 1-7.

Studieprogrammet er tidsbegrenset, og fullføring av studiet må skje seinest innen utgangen av 2025.

Tilbud om studieplass på emner

Du vil få din utdanning vurdert av oss, og vil få tilbud på emner hvor vi har ledige studieplasser. Noen emner vil være i kurs som er i den nett- og samlingsbaserte delen av vårt etter- og videreutdanningstilbud, men dersom fullføring av utdanning krever (en) spesiell fagkombinasjon eller fag, kan studieplass på emner i master i grunnskolelærerutdanning eller andre studieprogram med undervisning på campus bli et alternativ. Tilbud om studieplass på emner blir alltid ut fra hvor det er ledige studieplasser. Noen kan få tilbud om emner etter semesterstart.

Undervisning

Vi forsøker etter beste evne å finne samlingsbaserte studier som passer for deg, men særlig for dem som mangler fag er det en fordel om du har mulighet til å delta på ordinære studier ved våre tre campuser. Det vil ikke være mulig å søke fritak fra obligatorisk oppmøte dersom det er krav i emnet du får tilbud om.

Som del av fullføring av påbegynt utdanning kan du også følge fag ved andre institusjoner så lenge det er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive med å finne studier som kan passe.

Vurdering av opptaksgrunnlag

For å veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med oss, deler du dette ved å bruke Vitnemålsportalen. 

Organisering

Obligatoriske fag:

  • Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng bacheloroppgave. De som ikke har bacheloroppgave fra grunnskolelærerutdanning må ta denne.
  • Du må ha tre fag. To av fagene må være på 60 studiepoeng og valgt blant skolefagene matematikk, norsk, engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk,) kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag og samfunnsfag. Siste 60 studiepoeng kan være skolefag eller skolerelevante fag, og kan være ett fag på 60 studiepoeng eller to fag på 30 studiepoeng.

Praksis

Krav til vitnemål er 100 dager veiledet og vurdert praksis. Kandidater med lang erfaring fra undervisning i grunnskolen kan søke om at denne kan erstatte noe veiledet og vurdert praksis, inntil 15 dager. Deler av manglende praksis kan etter søknad vurderes gjennomført på egen arbeidsplass.

Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieløpet.

Stipend og lån

Søkere til dette studieprogrammet blir tatt opp som ordinær student, og kan søke studiestøtte igjennom Lånekassen.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Utdannings- og rekrutteringsstipend

Utveksling

På grunn av organisering av studieprogrammet med tilbud om studieplass på emner som har ledige studieplasser vil det normalt sett ikke være mulig å søke utveksling.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn og unge. I tillegg forventes det at du er motivert til å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner. Det er viktig at du gjør en grundig vurdering av hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Praksisdager må gjennomføres som hele arbeidsdager.

Tidsbegrensningen på studieprogrammet krever at du har fått vitnemål innen 31. desember 2025 og dette gjør at det er viktig å sikre at du blir ferdig innen fristen.

Hvordan komme i gang?

For mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert til å få studierett på studieprogrammet, ta kontakt med seniorkonsulent Øystein Frøyland.

For å veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med oss, deler du dette ved å bruke Vitnemålsportalen.

I veiledningen vil vi se på hvordan det som du allerede har tatt kan innpasses i den fireårige grunnskolelærerutdanningen (1.-7 trinn eller 5.- 10 trinn.) og når du får opptak får du en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva vi kan tilby.

Vitnemål for fireårig grunnskolelærerutdanning er 240 studiepoeng, men noen må ut fra kravene som er i rammeplanen ta mer enn 90 studiepoeng for å få vitnemål. Dette vil spesielt gjelde deg som søker på grunnlag av emner fra allmennlærerutdanning.

Andre institusjoner med lignende studieprogram

Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger