Praksis i grunnskulelærarutdanningane

I løpet av alle fem studieåra skal du gjennomføre 110 dagar rettleia og vurdert praksis i tillegg til fem dagar observasjonspraksis. Denne nettsida inneheld retningslinjene for praksis som studentar, praksisfelt og tilsette ved HVL skal kjenne til.

Er du skuleleiar/praksislærar i grunnskulen? 

På sida til praksisfeltet finn du ytterlegare info.

Tildeling av praksisplassar

Tildeling og fordeling av praksisplassar for deg som går den campusbaserte heiltidsutdanninga

HVL skaffar praksisplassar

 • HVL har avtalar med faste praksisskular og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane. 
 • Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad vert rekna som normalt. I nokre av praksisperiodane må studentar rekne med å bu på praksisstaden då avstanden er for stor til å pendle. Dette gjeld alle campus. Studentane skaffar sjølve bustad. Sjå også reglement for dekking av bu- og reiseutgifter i forbindelse med praksis.
 • Praksiskoordinator har som mål å publisere oversikt over praksisgrupper fordelt på praksisskular i Canvas seinast 4 veker før kvar praksisperiode. 
 • Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har meldt inn.

Slik blir praksisplassane fordelt

Fordeling av praksisplassar skjer utfrå ei heilskapleg vurdering i klassen. Vi tek omsyn til:

 • studentar som har fått innvilga særleg tilrettelegging i praksis.
 • variasjon ved å sørge for at du får praksis på ulike skular på ulike trinn.
 • kva fag du har i utdanninga di og kva fag praksislærar underviser i.
 • adresse/reiseveg til praksisstad.
 • om du har budd vekke i praksis tidlegare.

Vi gjer merksam på at:

 • du kan i utgangspunktet ikkje ha praksis på ein skule der du er eller har vore tilsett over lengre periode, har eigne barn i klassen eller har nære relasjonar til nokon i personalet. Dersom dette gjeld deg, må du ta kontakt med praksisadministrasjonen. 
 • det vert ikkje teke omsyn til om du har arbeid ved sidan av studiane.

Tildeling og fordeling av praksisplassar for deg som går på samlingsbasert GLU (Sogndal, Stord)

Generell informasjon

 • HVL inngår avtalar med praksisskular og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane. 
 • Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad vert rekna som normalt. I nokre av praksisperiodane må studentar rekne med å bu på praksisstaden då avstanden er for stor til å pendle. 
 • Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten som skulane har til å ta i mot studentar i praksis.
 • Eventuell tilrettelegging av praksis skal ikkje gå på bekostning av faglege krav eller vere urimeleg ressurskrevjande for HVL, og praksis skal også ved tilrettelegging i utgangspunktet gjennomførast på ein skule vi har avtale med. Det vert gjort ei samla vurdering av søknadane etter søknadsfrist 1. september.
 • Praksiskoordinator publiserer oversikt over praksisgrupper fordelt på praksisskular i Canvas seinast 2-3 veker før kvar praksisperiode.

Praksis første og andre studieår

 • Første og andre studieår er det HVL som finn  praksisplass til deg.
 • Du kjem då til å gjennomføre praksisperioden på ein skule som HVL campus Stord eller HVL campus Sogndal har ein eksisterande avtale med. Det vil seie utvalte skular i Vestland og Rogaland fylke.
 • Du vil få meir informasjon om planlegging og gjennomføring av praksis ved studiestart.

Praksis frå og med tredje studieår

 • Frå og med tredje studieår vil HVL jobbe for at du kan gjennomføre praksispeiodane i nærleiken av din heimstad, dersom du ønskjer det. Du kan då kome med forslag til skular nær heimstaden din. Praksiskoordinator ved HVL vil så sende førespurnad til aktuelle skular for å inngå avtale om praksisgjennomføring. 

Førebuing til praksis

Før du skal ha praksis må du lese rammer for praksis

Du bør også vere kjend med innhaldet i studieprogramplanen for di utdanning. Den viser målsettingane for praksisopplæringa og vidare omfang og modell for organisering av praksis i utdanninga. 

Nedanfor finn du i tillegg nasjonale og lokale føringar for praksis: 

Oppretting av kontakt med praksislærar

 • Ca 1,5 veke før første dag i praksis deltek du på obligatorisk praksisførebuande dag på praksisskulen. Det vert felles digitalt møte på slutten av dagen.
 • Praksisgruppa tar kontakt med praksislærar for å avtale når de skal møte og kva de skal førebu til den praksisførebuande dagen.
 • Før praksis på våren (gjeld 1.-3.studieår) deltek du på digitalt evaluerings- og planleggingsmøte med profesjonsrettleiar og praksislærar der de evaluerer praksis som har vore og førebur ny.

Dette bør du tenkje gjennom før praksisstart

Før praksisstart bør du tenke gjennom spørsmåla i lista under og diskutere dei i fellesskap i praksisgruppa: 

 • Har eg sett meg grundig nok inn i retningslinjer og emneplan?
 • Korleis ser eg meg sjølv i rolla som lærar?
 • Korleis ser eg på ansvaret mitt som teamdeltakar og medkollega?
 • Korleis forheld eg meg til balansen mellom å vere student og kollega/medarbeidar på ein skule?
 • Kva mål har eg sett meg for praksis?
 • Korleis skal eg følgje opp eigne mål?
 • Korleis skal eg ta ansvar for eiga læring i praksis?
 • Korleis kan eg best gjere nytte av rettleiinga?
 • Korleis gir og tek eg tilbakemelding?
 • På kva måte vil eg ta opp kritiske problemstillingar?
 • På kva måte skal eg møte positiv og negativ tilbakemelding?
 • Korleis vil eg møte eventuelle samarbeidsproblem i praksisgruppa?
 • Korleis kan eg bidra til å lage eit godt samarbeidsklima i praksisgruppa?

Levere refleksjonsnotat

På praksisførebuande dag skal du levere eit refleksjonsnotat til praksislærar. Notatet skal gi praksislærar mogelegheit for å bli kjent med deg. Dette vil saman med dei generelle vurderingskriteriane og observasjonane til praksislærar vere med å danne grunnlag for rettleiinga.

Refleksjonsnotatet skal seie noko om

 • eigne læringsmål basert på læringsutbytteformuleringane i emneplanen
 • forventingar til praksis generelt
 • forventningar til medstudentar, praksislærar og praksisskule
 • dine sterke og svake sider, både fagleg og menneskeleg
 • kva du vil legge vekt på i eigen utvikling som framtidig lærar, og konkrete mål og strategiar for å nå desse

Førebu undervisningsopplegg til praksisperioden

Saman med medstudentane og praksislærar skal du lage ein grovplan for heile praksisperioden. I tillegg skal du lage undervisningsplan for kvar time, enten saman med medstudentar eller åleine –alt etter kva som er avtalt med praksislærar. Forslag til planleggingsskjema finn du i denne lenka.

Du skal levere planleggingsskjema til praksislærar i god tid før undervisninga, slik at du kan få rettleiing før undervisningsøkta. Skjemaet skal vere så klart og detaljert at andre skal kunne gjennomføre undervisninga ut frå det. I kor stor grad praksislærar skal vere delaktig i arbeidet med å planlegge undervisingsøkter er avhengig av kor langt du har kome i studiet.

Praksislærar er rettleiar i prosessen og skal legge til rette for at du kan få gjort arbeidet på ein tilfredsstillande måte. Dette kan til dømes vere å gje deg tilgang til kompetansemål, digitale læringsverktøy, timeplanar, oversikt over behov for tilpassa opplæring og andre forhold som pregar klassemiljøet.

Tips til korleis vere ein god praksisstudent

 • Møt presis på praksisskulen til alle timar også til dei du ikkje har ansvar for sjølv.
 • Føl opp arbeid og avtalar du har teke på deg. Det er viktig at alle på praksisskulen kan sjå på deg som ein påliteleg kollega.
 • Ver bevisst på rolla di, elevane ser ikkje på deg som student, men som ein vaksen.
 • Rett deg etter reglementet på skulen, set deg også inn i dei uskrivne normene og reglane.
 • Skriv gjerne logg, den kan brukast som grunnlag for rettleiing.
 • Ver aktiv i rettleiingsøktene, også når medstudentar får rettleiing.
 • Søk opp nødvendig informasjon sjølv.

Tidspunkt for praksisperiodar og møte, studieåret 2023-2024

Samlingsbasert GLU (Stord og Sogndal)

1. studieår:

Hausten 2023:

 • Informasjonsmøte for studentar veke 37.
 • Digitalt praksisførebuande møte tysdag 26. september klokka 14:15 til 15:45. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte tysdag 6. februar klokka 14:15-15:45.
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar. Studentar overtek undervisninga
  • Stord: onsdag 13. mars
  • Sogndal: tysdag 12. mars

2. studieår:

Hausten 2023:

 • Digitalt praksisførebuande møte torsdag 28. september klokka 14:15 til 15:45. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte torsdag 8. februar klokka 14:15-15:45.
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar. Studentar overtek undervisninga.
  • Stord: onsdag 13. mars
  • Sogndal: tysdag 12. mars

Andre møte:

Kurs for nye praksislærarar: Dagskurs i Bergen veke 35

Rektormøte (kun for rektorar og eventuelt praksisansvarleg på skulen):

Dato kjem.

Sogndal

1. studieår:

Hausten 2023:

 • Informasjonsmøte for studentar veke 37.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen måndag 25. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte måndag 5. februar klokka 14.30-16.00.  
 • Praksis i veke 9 - 11.
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 12. mars. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen tysdag 26. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte tysdag 6. februar klokka 14.30-16.00.  
 • Praksis i veke 9-11.
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 12. mars. Studentar overtek undervisninga.

3. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på Halbrend skule. Dato kjem.
 • Praksis på Halbrend skule i veke 38-39.

Våren 2024:

 • Digitalt praksisførebuande møte. Dato kjem.
 • Praksis med skuleovertaking på Halbrend skule i veke 9-11
  • ordinær praksis veke 9
  • skuleovertaking veke 10 og 11
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 12. mars.

4. studieår:

Ingen praksis i haustsemesteret.

Våren 2024:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 15. februar. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 10 - 12.
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 12. mars. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår:

Ingen praksis i vårsemesteret.

Hausten 2023:

 • Valfritt digitalt møte for praksislærere 24. august 15:00-15:45.
 • Praksis i veke 36-38.
  • Etter avtale med praksislærar kan inntil 2 av dei 15 praksisdagane gjennomførast i skulen si planleggingsveke og/eller første skuleveke. Dagane må ikkje vere i konflikt med undervisning på HVL. 

Andre møte:

Kurs for nye praksislærarar:

Alternativ 1: Kurs på Halbrend skule, dato kjem.

Alternativ 2: Dagskurs i Bergen klokka 09:00-15:00:

 •  To alternative datoar: måndag 28.august eller tysdag 29.august

Rektormøte (kun for rektorar og praksisansvarleg på skulen): Dato kjem.

Bergen

1. studieår:

Hausten 2023:

 • Informasjonsmøte for studentar veke 39.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 28. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evalueringsmøte for praksislærarar torsdag 18. januar klokka 14:15-15:45.
 • Digitalt planleggingssmøte for praksislærarar og studentar torsdag 18. januar klokka 14:45-15:45.
 • Praksis i veke 6-8.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 15. februar. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 19. oktober. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45. 
 • Praksis i veke 45-47.

Våren 2024:

 • Digitalt evalueringsmøte for praksislærere torsdag 15. februar klokka 14:15-14:45
 • Digitalt planleggingsmøte for praksislærere og studentar torsdag 15. februar klokka 14:45-15:45
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 14. mars. Studentar overtek undervisninga.

3. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 31. august. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45.
 • Praksis i veke 38-39.

Våren 2024:

 • Digitalt evalueringsmøte for praksislærere torsdag 4. januar klokka 14:15-14:45
 • Digitalt planleggingsmøte for praksislærere og studentar torsdag 4. januar klokka 14:45-15:45
 • Praksis veke 3-5.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 25. januar. Studentar overtek undervisninga.

4. studieår:

Ingen praksis i haustsemesteret.

Våren 2024:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 15. februar. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45.
 • Praksis i veke 10 - 12.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 14. mars. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår:

Ingen praksis vårsemesteret.

Hausten 2023:

 • Valfritt digitalt møte for praksislærere 24. august klokka 15:00-15:45.
 • Praksis i veke 36-38
  • Etter avtale med praksislærar kan inntil 2 av dei 15 praksisdagane gjennomførast i skulen si planleggingsveke og/eller første skuleveke. Dagane må ikkje vere i konflikt med undervisning på HVL. 

Andre møte:

Campus Bergen: Kurs for nye praksislærarar klokka 09:00-15:00

 •  To alternative datoar: måndag 28.august eller tysdag 29.august

Rektormøte (kun for rektorar og eventuelt praksisansvarleg på skulen) 

Dato kjem.

Stord

1. studieår:

Hausten 2023:

 • Informasjonsmøte for studentar veke 37.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen tysdag 19. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45. 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte torsdag 1. februar klokka 14:15-15:45.
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar onsdag 13. mars. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 21. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45 
 • Praksis i veke 42-44.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte måndag 5. februar klokka 14:15-15:45.
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar onsdag 13. mars. Studentar overtek undervisninga.

3. studieår:

Hausten 2023:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 31. august. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45
 • Praksis i veke 38-39.

Våren 2024:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte tysdag 6. februar klokka 14:15-15:45.
 • Praksis veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar onsdag 13. mars. Studentar overtek undervisninga.

4. studieår:

Ingen praksis i haustsemesteret.

Våren 2024:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 15. februar. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14:15 til 15:45.
 • Praksis i veke 10-12.
 • Fagdag for praksislærarar onsdag 13. mars. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår:

Ingen praksis vårsemesteret.

Hausten 2023:

 • Valfritt digitalt møte for praksislærere 24. august 15:00-15:45.
 • Praksis i veke 36-38.
  • Etter avtale med praksislærar kan inntil 2 av dei 15 praksisdagane gjennomførast i skulen si planleggingsveke og/eller første skuleveke. Dagane må ikkje vere i konflikt med undervisning på HVL. 

Andre møte:

Kurs for nye praksislærarar: Dagskurs i Bergen klokka 09:00-15:00:

 •  To alternative datoar: måndag 28.august eller tysdag 29.august

Rektormøte (kun for rektorar og eventuelt praksisansvarleg på skulen): Dato kjem.

 

Tidspunkt for praksisperiodar og møte, studieåret 2022-2023

Samlingsbasert GLU (Stord og Sogndal)

1. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksis i veke 42-44
 • Digitalt praksisførebuande møte for studentar og praksislærarar onsdag 28.september klokka 14:15-15:45. Møte vert arrangert av praksiskoordinator og profesjonsrettleiar/faglærar.

Våren 2023:

 • Praksis i veke 10 - 12
 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte før vårpraksis. Torsdag 9. februar 14:00-16:00.
 • Fagdag for praksislærarar. Studentar overtek undervisninga. FUG - foreldreutvalget for grunnopplæringen.
  • Stord: 15. mars. 
  • Bergen: 16. mars
  • Sogndal: 14. mars 

Sogndal

1. studieår:

Hausten 2022:

 • Informasjonsmøte for studentar veke 37
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen tysdag 4. oktober. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 42-44

Våren 2023:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte tysdag 14. februar klokka 14.30-16.00  
 • Praksis i veke 10 - 12
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 14. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 6. oktober. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 42-44

Våren 2023:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte torsdag 16. februar klokka 14.30-16.00  
 • Praksis i veke 10 - 12
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 14. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

3. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksisførebuande dag for studentane på Kaupanger skule tysdag 13. september. 
 • Praksis på Kaupanger skule i veke 39-40

Våren 2023:

 • Digitalt praksisførebuande møte: tysdag 14. februar kl 08:00-08:45
 • Praksis med skuleovertaking på Kaupanger skule i veke 10 - 12
  • ordinær praksis veke 10
  • skoleovertaking veke 11 og 12
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 14. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

4. studieår:

Ingen praksis i haustsemester

Våren 2023:

 • Digitalt praksisførebuande møte tysdag 14. februar 14:30-16:00
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 16. februar. Opplegget varer heile dagen
 • Praksis i veke 10 - 12
 • Fagdag for praksislærarar tysdag 14. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår:

Ingen praksis vårsemester

Hausten 2022:

 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen tysdag 6. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.30 til 16.00. 
 • Praksis i veke 38-40

Andre møte:

Kurs for nye praksislærarar:

Alternativ 1:

Kurs over to dagar på Kaupanger skule:

 • 30. august kl. 14:30-16:00 og
 • 27. september kl. 14:30-16:00

Alternativ 2:

Dagskurs i Bergen: Torsdag 1. septemner 2022

Rektormøte (kun for rektorar og praksisansvarleg på skulen):

 • Digitalt på tvers av campus 11. august 2022
 • Fysisk møte våren 23, dato kjem

Bergen

1. studieår:

 • Praksis i veke 45-47 hausten 2022 og veke 6-8 våren 2023.
 • Digitalt informasjonsmøte for studentane torsdag 20. oktober klokka 15.00-17.00.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 27. oktober. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 
 • Digitalt evaluering- og planleggingsmøte torsdag 26. januar klokka 14.15-15.45.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 16. februar. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

 • Praksis i veke 42-44 hausten 2022 og veke 10-12 våren 2023. 
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 29.september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 
 • Digitalt evaluering- og planleggingsmøte torsdag 23. februar klokka 14.15-15.45.
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 16. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga

3. studieår:

 • Praksis i veke 39-40 hausten 2022 og veke  3-5 våren 2023.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 15. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit  digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 
 • Digitalt evaluering- og planleggingsmøte torsdag 5.januar klokka 14.15-15.45. 
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 26. januar. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

4. studieår:

 • Praksisfritt semester hausten 2022. Praksis i veke 10-12 våren 2023.
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 23. februar. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit  digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 
 • Fagdag for praksislærarar torsdag 16. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår:

 • Praksis i veke 38-40 hausten 2022. Praksisfritt semester våren 2023. 
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen torsdag 8. september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit  digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 

Andre møte:

Rektormøte:

 • Torsdag 11.augut 2022.
 • Torsdag  23. mars 2023

Kurs for nye praksislærarar: Digitalt kurs torsdag 6.oktober 2022 klokka 11:00-15:00. Praksislærarar som ikkje har tatt imot studentar på mange år kan også delta på kurset.

Stord

1. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksis i veke 42-44
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen 26.september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 

Våren 2023:

 • Fysisk evaluerings- og planleggingsmøte onsdag 18. januar klokka 15:00-17:00, HVL campus Stord
 • Praksis i veke 10 - 12
 • Fagdag for praksislærarar 17. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

2. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksis i veke 42 - 44
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen 27.september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 

Våren 2023:

3. studieår:

Hausten 2022:

 • Praksis i veke 39-40
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen 12.september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 

Våren 2023:

 • Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte onsdag 8. februar klokka 14:15 til 15:45
 • Praksis veke 10-12
 • Fagdag for praksislærarar 17. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

4. studieår:

Ingen praksis i haustsemester

Våren 2023: 

 • Praksis i veke 10-12
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen 21.februar. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45. 
 • Fagdag for praksislærarar 17. mars. FUG - Foreldreutvalg for grunnopplæringen. Studentar overtek undervisninga.

5. studieår

Ingen praksis i vårsemesteret

Hausten 2022:

 • Praksis i veke 38-40
 • Praksisførebuande dag for studentane på praksisskulen 8.september. Opplegget varer heile dagen og avsluttast med eit digitalt praksisførebuande møte klokka 14.15 til 15.45.

Andre møte:

Rektormøte (kun for rektorar og praksisansvarleg på skulen):

 • Digitalt på tvers av campus 11. august 2022.  
 • Fysisk møte våren 23, dato kjem

___________________________________________________

Ansvarsforhold i praksisopplæringa- trepartsamarbeid

Student

Som student i praksis skal du:

 • ha kunnskap om innhaldet i studieprogramplan, emneplanar, nettsider for praksis og læreplan for grunnskulen  
 • delta på obligatoriske praksisførebuande aktivitetar 
 • ha god kontakt med praksislærar før og undervegs i praksisperioden 
 • følgje arbeidsdagen og arbeidsoppgåvene til praksislærar, inkludert deltaking i teamarbeid, møte og skule-heim-samarbeid 
 • bruke ulike observasjonsmetodar aktivt i løpet av praksisperioden 
 • delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eige og medstudentar sitt undervisningsopplegg 
 • delta aktivt i rettleingssamtalar og samarbeid i studentgruppa 
 • gjennomføre arbeidskrav i praksis 
 • laste opp sluttvurdering i Wiseflow innan fastsett frist. Les meir om rutinar for praksisvurdering og innlevering av vurderingsskjema ved å klikke her. 
 • svare på spørjeundersøking om evaluering av praksis 

Vi oppfordrar deg også til å levere tidlegare sluttvurdering til praksislærar før første praksisdag.

Praksisfelt

Praksislærar på skulen 

Praksislærar organiserer og gjennomfører rettleia og vurdert praksis og arbeider ut frå gjeldande retningslinjer, emneplanar, studieplan og informasjon på nettsida for praksis. Studentane må involverast i kjerneaktivitetar som t.d. foreldresamarbeid, elevsamtalar, samarbeid med eksterne aktørar og planlegging av arbeidsåret.

Praksislærar skal:

 • Ha kunnskap om innhald i rammeplan, retningslinjer, studieprogramplan, praksisplan og emneplanar 
 • Ha ansvar for vurdering av studenten sin praksis i samarbeid med profesjonsrettleiar, (eventuelt faglærar og andre lærarar ved praksisskulen) og rektor ved praksisskulen 
 • Koordinere praksisopplæringa slik at kvar student får tilstrekkeleg rettleiing 
 • Når fleire praksislærarar deler ansvaret for ei studentgruppe, har ein av dei hovudansvaret for organisering, rettleiing og vurdering. Andre praksislærarar skal bidra i rettleiing og vurdering
 • Sørge for at studenten føl arbeidsdagen og arbeidsoppgåvene til praksislærar, inkludert deltaking i teamarbeid, møte og skule-heim-samarbeid 
 • Sikre at all praksisopplæring er rettleia, vurdert og variert 
 • Gje undervegsvurdering i samarbeid med profesjonsrettleiar (og eventuelt faglærar og andre praksislærarar) 
 • Ha ansvar for vurdering av studenten sin praksis i samarbeid med profesjonsrettleiar, (eventuelt faglærar og andre lærarar ved praksisskulen) og rektor ved praksisskulen 
 • Vurdere om det bør sendast tvilsmelding om skikkaheit, og/eller eit varsel om fare for ikkje bestått praksis 
 • La studentane observere praksislærar si undervisning som utgangspunkt for  refleksjonssamtalar  
 • Vere ein del av høgskulen sitt team for praksis og kompetanse innan metodikk og i pedagogikk. Ta del i aktuelle møte og faglege arrangement for høgskulen sine praksislærarar, og i nokon tilfelle ta del i undervising av studentane 
 • Utarbeide skriftleg sluttvurdering med karakter som skal gjennomgåast med studenten i sluttsamtale siste dag i praksis. Studenten leverer skjema i wiseflow. 
 • Vere ein del av høgskulen sin kompetanse innan metodikk og pedagogikk, og i nokon tilfelle ta del i undervising av studentane 
 • Ha gjennomgått vidareutdanning i praksisrettleiing på minimum 15 studiepoeng eller forplikte seg til å starte slik opplæring

Rektor/Praksisansvarleg på skulen 

På dei fleste skular er det rektor som er praksisansvarleg, medan på andre skular har rektor delegert ansvaret. Praksisopplæringa skal vere i samsvar med rammeplan, retningslinjer, programplanar, emneplanar og informasjon på nettsida for praksis. Det er viktig at studentane blir inkluderte i skulen sitt læringsmiljø og personale.

Praksisansvarleg sitt ansvarsområde: 

 • Ha overordna ansvar for gjennomføring av og kvalitet i praksisopplæringa på skulen
 • Sørge for at heile personalet i skulen er involvert i praksis og legge til rette for at studentane får gode læringsforhold og har tilgang til nødvendig utstyr for å gjennomføre praksis, inkludert tilgangar til skulen sine digitale verktøy som til dømes læringsplattformar og digitale læremiddel som vert nytta av elevane
 • Kvart år melde inn praksislærarar og tal på studentar dei kan ta i mot
 • Velje kvalifiserte praksislærarar som har lærarutdanning, tre års relevant arbeidserfaring etter fullført pedagogisk utdanning og formell kompetanse i faga dei skal rettleie studentane i. (Etter anbefaling frå skuleleiinga kan krava til praksislærar fråvikast i spesielle tilfelle, men det skal alltid skje i tett dialog med HVL.)
 • Legge til rette for at praksislærarane har eller gjennomfører rettleiingskurs på minimum 15 studiepoeng
 • Legge til rette for organisering av praksis i team for å sikre tilstrekkeleg praksis i faga til studenten (Dersom praksislærar ikkje underviser i faga til studenten må ein annan lærar overta rettleiinga i desse faga)
 • Iverksette tiltak slik at praksisopplæringa kan gjennomførast som avtalt ved sjukdom, permisjon, oppseiing eller andre endringar av arbeidssituasjonen for praksislærarar. Informere HVL om endringane
 • Legge til rette for at studentar som må ta att delar av praksis får gjennomføre dette
 • Informere om skulen og skulen sine forventningar til studentane og sørge for at studentane får innsikt i skuleleiing, skulen som organisasjon, skulen sine samarbeidspartnarar og satsingsområde
 • Bidra i vurdering av studenten sin praksis i samarbeid med praksislærar og HVL ved behov. Ved fare for ikkje bestått eller spørsmål om skikkaheit skal leiar involverast. (Vurdere om skulen bør sende tvilsmelding om skikkaheit) 
 • Bidra til at praksis blir evaluert av studentane og følgje opp evalueringa i samarbeid med HVL
 • Opne opp for at studentar i eller utanom praksisperiodane kan samle data til masteroppgåveskriving
 • Koordinere økonomiske forhold og refusjonskrav mellom HVL og skulen, samt utbetale godtgjersle og løn til personale som utfører ekstraarbeid i samband med praksisopplæringa

Høgskulen på Vestlandet

Profesjonsrettleiar på HVL skal:  

 • Ha hovudansvar for fagleg oppfølging av studentar og praksisskular 
 • Planlegge og leie aktuelle praksismøte
 • Syte for at studenten er førebudd til praksis og til å møte praksislærar på praksisførebuande møte og evaluerings- og planleggingsmøte
 • Koordinere faglærarane si praksisoppfølging av studentane  
 • Bidra i rettleiing og vurdering av studenten sin praksis i samarbeid med praksislærar (og eventuelt faglærar og rektor) 
 • Vurdere om det bør sendast tvilsmelding om skikkaheit 
 • Setje karakter på sluttvurdering i Wiseflow 

Faglærar på HVL skal:

 • Integrere studentane sine praksiserfaringar i undervisinga 
 • Synleggjere fagdidaktiske problemstillingar, utvikling av grunnleggjande ferdigheiter i faga, vurderingsmåtar og korleis sikre tilpassa opplæring 
 • Delta på aktuelle praksismøte 
 • Samarbeide med profesjonsrettleiar om oppfølging, rettleiing og vurdering av studentane i praksis 

Emneansvarleg på HVL skal:  

 • Legge inn praksisførebuing i semesterplan og TimeEdit 
 • Syte for at alle faglærarar i emnet er informert om praksis 

Praksiskoordinator på HVL skal:   

 • Administrere praksis 
 • Utarbeide og publisere på nettsider oversikt over praksisperiodane og møte før kvart studieår
 • Informere praksisskulane om praksisbehovet (omfang og fagområde) før kvart studieår og informere om endeleg praksisplassering så tidleg som mogleg 
 • Informere førsteårsstudentar om praksis før praksisstart 
 • Kalle inn til og organisere aktuelle praksismøter 
 • Følgje opp rutinar for studentoppfølging og skikkavurdering 
 • Syte for at praksisskulane er kjend med gjeldande planar for praksisopplæringa og rutinar for studentoppfølging og skikkavurdering

Studieprogramleiar på HVL skal:  

 • Kvalitetssikre praksisopplæringa i samarbeid med GLU-leiargruppa, studieprogramråd, praksiskoordinatorar, profesjonsrettleiarar,  faglærarar og praksisskular 
 • Tilby opplæring og kvalifisering i praksisrettleiing i samarbeid med skuleeigar 
 • Syte for at høgskulen har praksisavtalar med skuleeigarar og skular 
 • Planlegge rektormøte og sjå til at møte vert gjennomført 
 • Syte for at det er gode system for evaluering av praksis 

Samarbeidsmøte for studentar, praksisskular og HVL

Bakgrunnsinformasjon om møta

Det er viktig at du som student deltek på møta knytt til praksisgjennomføring for å få best mogeleg utbyte av praksis. Høgskulen og praksislærarane samarbeider for å utvikle profesjonskompetansen til studentane. For å utvikle god kvalitet på praksisstudiet er det fleire samarbeidsarenaer. Nokre av dei er formalisert nedanfor. I tillegg til desse møta kan høgskulen organisere andre møte om nødvendig. Datoar vert publisert i løpet av vårsemesteret under tidspunkt for praksisperiodar og møte. 

Informasjonsmøte for studentar som går førsteåret

Som førsteårsstudent deltek du på eit obligatorisk informasjonsmøte for årets førsteårsstudentar arrangert av praksisadministrasjonen. Ein praksislærar og ein erfaren student deltek. På møte vert du kjend med praksisnettsidene og emneplanane for praksis. Det vert og informert om organisering, vurdering, rettleiing og innhald i praksis. Du får kjennskap til kva du kan forvente å lære i praksis og kva som er forventa av deg når du er i praksis. I tillegg vert det informert om psykisk helse og løpande skikkavurdering. Møte vert arrangert ca ei veke før praksisførebuande dag.

Ansvarleg: Praksiskoordinator 
Deltakarar: Studentar, profesjonsrettleiarar, representant frå praksislærarane og «erfaren» student 

Praksisførebuande dag

Praksisførebuande dag foregår om lag ei og ei halv veke før du skal starte i praksis. Første del av dagen skjer på praksisskulen, siste del av dagen er eit digitalt møte med HVL.

Del 1: Studentane møter praksislærar og elevar på praksisskulen

Før praksis møter du og medstudentane på praksisskulen for å bli kjent med praksislærar, elevar, skulen og praksisgruppa. Du leverer då eigne læringsmål for praksisperioden til praksislærar. Deler av dagen vert brukt til felles forventningsavklaringar. Studentar og praksislærar går saman gjennom informasjon på nettsida for praksis inkludert emneplan for praksis. I løpet av dagen lagar praksislærar og studentane ei oversikt over innhaldet i praksisperioden. Oversikta skal innehalde fordeling av undervisning, observasjon, retting av elevarbeid, rettleiing, deltaking i teamarbeid, møte i skule-heimsamarbeid, gjennomføring av eventuelle obligatoriske læringsaktiviteter. Praksislærar kan gjerne informere om digitale verktøy, dele ut lærebøker, vekeplan, årsplan, timeplan og informasjonshefte om skulen.

Ansvarleg: Praksiskoordinator sender innkalling/praksislærar gjennomfører

Deltakarar: Studentar og praksislærar

Praksisskulen må sørge for at studentane får nødvendige tilgangar til digitale plattformar og læringsverktøy i god tid før praksis.  

Del 2: Digitalt praksisførebuande møte med HVL 

På slutten av praksisførebuande dag vert det arrangert eit digitalt praksisførebuande møte der studentar, praksislærarar og profesjonsrettleiarar deltek. Praksisadministrasjonen informerer om rammer og retningslinjer for praksis. Deretter arrangerer profesjonsrettleiarane møte kullvis (Stord/Sogndal) eller klassevis (Bergen). Fokus på denne delen kan vere: informasjon om arbeidskrav frå faglærarar (ev. profesjonsrettleiar), læringsutbytteformuleringar/ overordna tema i aktuell emneplan for praksis, praksisførebuing og forventningsavklaringar knytt til praksisoppfølging frå HVL.

Ansvarleg: Praksiskoordinator og profesjonsrettleiar. Faglærar deltek dersom det er mogeleg.
Deltakarar: Studentar og praksislærar 

Praksisoppfølging av studentar i praksis

I løpet av praksisperioden får du også oppfølging av faglærar/profesjonsrettleiar ved HVL. Praksisoppfølginga kan delvis gjennomførast digitalt og ved fysisk møte på praksisskulen. Praksisoppfølginga skal ha fokus på trepartsamtalen. Meir informasjon om praksisoppfølging kjem. 

 

Digitalt evaluerings- og planleggingsmøte mellom praksisperiodane

For studentar på 1.-3.studieår: Ca to veker før andre del av praksis (vårpraksis) deltek du som student på digitalt evaluerings- og planleggingsmøte. Møte vert lagt til slutten av dagen og er todelt. Tema for møte er gjennomgang av evaluering frå haustpraksis og førebuing til siste del av praksis.  

Del 1: Praksiskoordinator på Stord og i Sogndal kallar inn alle studentar og praksislærarar. I Bergen er det profesjonsrettleiar som kallar inn aktuelle studentar og praksislærarar. Profesjonsrettleiar leiar møte for sitt kull (Stord/Sogndal) eller klasse (Bergen). Det kan leggast opp til evaluering og faginformasjon, med rom for faglege diskusjonar og casedrøftingar. 

Del 2: Praksislærar går saman med si praksisgruppe og planlegg oppstart av praksis.  

Kurs for nye praksislærarar

Obligatorisk kurs for nye praksislærarar vert arrangert kvar haust før praksisstart og i slutten av haustsemesteret. Kurset er retta mot heilt nye praksislærarar og praksislærarar som ikkje har teke imot studentar på mange år. Her får praksislærarane praktisk informasjon og lynkurs i rettleiing av studentar. 

Ansvarleg: Praksiskoordinator/fagmiljø/studieprogramleiar
Deltakarar: Nye praksislærarar 

Fagdagar for praksislærarar på campus i vårsemesteret  

I vårsemesteret arrangerer høgskulen ein obligatorisk fagdag for praksislærarane i løpet av studentane sin praksisperiode. Denne dagen overtek studentane ansvaret for undervisninga slik at praksislærarane vert frigjort frå undervising. Det må oppnemnast ein person på praksisskulen som studentane kan kontakte dersom det skulle vere nødvendig. Det er viktig at studentane får grundig før- og etterrettleiing for å sikre kvaliteten på undervisinga.

Dette er ein felles møtearena for lærarutdannarar. Tema for dagen vil variere. 

Ansvarleg: Studieprogramleiar/fagmiljø/praksiskoordinator 

Deltakarar: Praksislærarar, faglærarar frå HVL og representantar frå leiargruppa for grunnskulelærarutdanningane

Rektormøte/møte for praksisansvarlege på praksisskulane haust og vår

Studieprogramleiar arrangerer to rektormøte i løpet av studieåret. I starten av august er det digitalt informasjons-/dialogmøte med rektorane på tvers av campus. I mars/ april vert det arrangert campusvise samarbeidsmøte mellom studieprogramleiar (eventuelt ein representant frå leiargruppa), praksiskoordinator og rektor på praksisskulane.  

Ansvarleg: Studieprogramleiar/praksiskoordinator 

Deltakarar: Rektorar/praksisansvarleg ved skulen, profesjonsrettleiarar frå HVL

Kvardagen i praksis

Praksisgrupper, undervisning og oppmøte

Som studentar i praksis vert de i hovudsak organisert i praksisgrupper på fire studentar. 1. til 3. studieår går ein praksisperiode over både haust og vår og på same skule. Praksis 4. og 5. studieår er to individuelle praksisperiodar, fortrinnsvis på same skule.  

I ein ordinær grunnskulepraksis skal du delta i undervisning gjennomsnittleg tre klokketimar per dag som eit minimum. Det totale tal undervisningsøkter skal fordelast likt på studentane i praksisgruppa. Studentane observerer, er medlærarar, har ansvar for deler av økt, etter kvart heile økta osv. Du skal undervise i fag du tek på høgskulen inneverande studieår og andre fag etter avtale med praksisskulen.  

For å sikre progresjon i praksisopplæringa er det naturleg at studentane går frå observasjon, å undervise med påhøyr av medstudentar og praksislærar, til å vere åleine i undervisinga. Frå andre studieår bør studentar bli oppfordra til å undervise noko utan at praksislærar er i klasserommet.  

Som student i praksis skal du følge arbeidsdagen og arbeidsoppgåver til praksislærar så langt det er mogleg, inkludert teamarbeid, møte og skule-heim-samarbeid. Totalt skal du vere til stades på skulen 7,5 timar per dag. 

Planleggingsdag

Studenten deltek på eventuelle planleggingsdagar i praksisperioden, dersom det let seg gjere. 

I tilfelle der dette ikkje går skal studenten etter avtale med praksislærar jobbe med anna praksisrelatert arbeid, og treng ikkje ta att denne dagen. 

Leirskule

Dersom klassen skal på leirskule, kan studenten delta. Høgskulen dekkjer ikkje kostnader i samband med leirskule. Ein dag på leirskule svarar til ein vanleg praksisdag på 7,5 timar. 

Om studenten vert på praksisskulen i denne perioden har rektor/praksisansvarleg ansvar for å gi eit tilfredsstillande opplegg til studenten. 

Rettleiing i praksis

Organisering av rettleiinga

Kunnskap frå faga og erfaring frå praksis dannar grunnlag for studentane si evne til å utvikle fagleg og didaktisk kompetanse. 

Studenten skal ha rettleiing før og etter all undervising der målet er å skape samanheng mellom teori og praksis. Rettleiinga skal ha fokus på at studenten får reflektere rundt eigen praksis, vere knytt til læringsutbytteformuleringane i emneplan for praksis og sikre progresjon for kvar enkelt student. Tidspunkt for rettleiing skal avtalast og timeplanfestast i forkant av praksisperioden. Praksislærar har ansvar for at dette blir følgt opp. 

Praksislærar har ansvar for at praksisgruppa får gjennomsnittleg 10 timar rettleiing i veka og at studentane får individuelle rettleiingsøkter. Studenten skal stille førebudd til alle rettleiingsøkter og levere planleggingsdokument i god tid. Rettleiinga kan organiserast i gruppe, parvis eller individuelt, med ein eller fleire praksislærarar. Faglærar kan ved behov rettleie studentar. 

Sjølvevaluering til både undervegssamtalen og sluttsamtalen 

Studenten skal gi ei skriftleg sjølvevaluering av eigne mål til undervegssamtalen og til sluttsamtalen i praksisperioden. Dette skal leverast til praksislærar før siste rettleiingstime. 

Sjølvevalueringa skal seie noko om: 

 • Korleis gjekk det med måla eg sette meg? 
 • Kvifor gjekk det som det gjorde? 
 • Kva ynskjer eg å arbeide vidare med? 

Vurdering av praksis

Om vurdering og innlevering av vurderingsskjema

Studentane vert vurderte etter læringsutbyteformuleringane i emneplan for dei aktuelle studieåra. I tillegg er studentane under løpande skikkavurdering gjennom heile utdanninga. 

Praksislærar skal fylle ut:  

 • skjema for undervegsvurdering (gjeld 1.-3.studieår) siste dag i haustpraksis. Vurderinga skal ikkje leverast til HVL. Dersom studenten ikkje gjennomfører praksis i vårsemesteret på grunn av sjukdom eller permisjon sender praksislærar undervegsvurderinga til praksisadministrasjonen. Dei gjennomførte praksisdagane kan telje med dersom studiet blir tatt opp att. 
 • eventuelt varsel om fare for ikkje bestått praksis.  
 • skjema for sluttvurdering (gjeld alle studieåra).

Studenten leverer skjema i Wiseflow. Skjemaet er berre til intern bruk. Les meir om rutinar for praksisvurdering og innlevering av vurderingsskjema ved å klikke her

Lenker til vurderingsskjema:

Skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis" (nynorsk)
Skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" (bokmål)

Skjemaet "Undervegsvurdering av prakis" - gjeld 1.-3. studieår (nynorsk)
Skjemaet "Underveisvurdering av praksis" - gjelder 1.-3. studieår (bokmål)

Skjemaet "Sluttvurdering av prakis" - gjeld 1.-5. studieår (nynorsk)
Skjemaet "Sluttvurdering av praksis" - gjelder 1.-5. studieår (bokmål)

Studentane kan ikkje bruke praksislærar som referanse, eller vurderingsskjema som attest, ved jobbsøking.

Varsel om fare for ikkje bestått praksis

Ved fare for ikkje bestått praksis skal praksislærar fylle ut skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis". Dette skal skje så tidleg som mogleg og seinast halvvegs i praksisperioden. Deretter vert du kalla inn til rettleiingssamtale der praksislærar går gjennom kva du må forbetre for å bestå praksis. 

Skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis" (nynorsk)
Skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" (bokmål)

 • Dersom praksislærar er i tvil om ein student vil få vurderinga «bestått» i praksisperioden, må praksislærar kontakte fagleg kontaktperson for praksis og praksiskoordinator ved HVL i tillegg til eigen leiar.
 • Praksislærar og fagleg kontaktperson ved HVL held vidare kontakt etter behov gjennom praksisperioden.
 • Praksislærar fyller ut skjema «Varsel om fare for ikkje bestått praksis».
 • Studenten skal få tilbod om samtale med praksisstaden og høgskulen der studenten får svar på spørsmål knytt til varselet og konsekvensar om studenten ikkje består praksis. Praksislærar gjennomfører ein rettleiingssamtale med studenten for å gå gjennom varselet. Ut frå mål og læringsutbytte for perioden skal praksislærar forklare kvifor studenten står i fare for å få vurderinga «ikkje bestått» praksis . Fagleg kontaktperson og/eller praksiskoordinator ved HVL kan delta i samtalar med praksislærar og student ved behov.
 • Praksislærar sender skjemaet «Varsel om fare for ikkje bestått» og eventuelt undervegsvurdering til HVL.
 • Praksiskoordinator ved HVL arkiverer varsel, eventuelt undervegsvurdering og referat frå samtalen mellom student, praksisstad og HVL.
 • Praksislærar gjennomfører jamlege rettleiingssamtalar med studenten der studenten får tilbakemelding på eiga utvikling etter motteke varsel. Praksislærar skriv referat frå samtalane.

Ikkje bestått praksis

 • Dersom praksisperioden vert vurdert til «ikkje bestått» melder praksislærar frå til eigen leiar, fagleg kontaktperson og praksiskoordinator ved HVL.
 • Siste dag i praksis gjennomfører praksislærar sluttsamtale med studenten der dei går gjennom sluttvurderinga. Studenten vert også informert om å ta kontakt med praksiskoordinator for vidare oppfølging.
 • Studenten lastar opp vurderinga i Wiseflow. I tillegg sender praksislærar vurderinga til HVL etter avtale med praksiskoordinator.
 • Praksiskoordinator sender brev til studenten med informasjon om konsekvensar av at praksisperioden er vurdert til ikkje bestått.
 • Praksiskoordinator legg skjema for sluttvurdering inn i det digitale arkivet til HVL.

Læringsutbyteformuleringar: kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse

NOKUT sin definisjon av omgrepa

Kunnskap: Kunnskap er forståing av teoriar, fakta, omgrep, prinsipp og prosedyrar innanfor fag, fagområde og/eller yrke.

Ferdigheiter: Evne til å bruke kunnskap for å løyse problem og oppgåver. Det finst ulike typar ferdigheiter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne bruke kunnskap og ferdigheiter på sjølvstendig vis i ulike situasjonar i utdannings- og yrkessamanheng ved å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til refleksjon og kritisk tenking.

Emneplanar GLU 1.-7.trinn, studieåret 2023 - 2024

Emneplanar GLU 5.-10.trinn, studieåret 2023 - 2024

Rutinar ved fråvær i praksis

Fråvær

Praksisopplæringa, inkludert praksisførebuing, observasjonsdagar og ulike møte, er obligatorisk.  Alt gyldig  fråvær må takast att for at du skal få oppfylt kravet om 115 dagar praksis. Dette gjeld uansett årsak til fråværet. Sjå informasjon om krav til oppmøte

Praksislærar kan godkjenne fråvær for enkelttimar. Ved behov for fråvær ut over dette, må du bruke skjemaet under. Søknaden skal sendast seinast 3 veker før praksisperioden startar.

Ved akutte situasjonar kan fråvær bli godkjent på kortare varsel. Meld i frå til praksislærar og bruk skjemaet under for å melde frå om fråværet til HVL. Ved sjukdom inntil tre dagar skal du sende eigenmedling. Er sjukdomsperioden over tre dagar skal du sende sjukemelding. Skjemaet skal sendast inn seinast ein veke etter sjukdommen oppsto. Du kan kun levere eigenmelding ein gong i haustsemesteret og ein gong i vårsemesteret. 

Skjema til bruk ved fråvær

Utsett praksis

Dersom ein student har dokumentert gyldig fråvær, legg høgskulen til rette for utsett praksis innanfor studieåret dersom det er mogleg. Studenten skal ta igjen fråværet så snart som råd slik at kontinuitet og samanheng vert sikra. 

Er fråværet for stort til at utsett praksis kan gjennomførast innanfor studieåret, må studenten ta delar av, eller heile praksisperioden, neste studieår. Ei slik utsetjing kan få konsekvensar for studenten sin studieprogresjon. 

Student og praksislærar finn saman tidspunkt for gjennomføring av utsett praksis. Studenten har ansvar for at dette blir gjort. Studenten har òg ansvar for at praksiskoordinator får beskjed om utsett dato. Ved utsett praksis skal studenten vere til stades totalt 7,5 timar per dag og må minimum ha ansvar for ei undervisningsøkt per dag.  

Sluttvurdering og siste rettleiingsøkt blir gjennomført i samband med utsett praksis.Når dato for utsett praksis er avtalt er dette ein bindande avtale og kan ikkje flyttast til eit seinare tidspunkt. Eventuelt fråvær på utsett praksis må dokumenterast med legeerklæring. Dersom studenten ikkje leverer legeerklæring vil fråværet bli registrert som ugyldig. 

Ugyldig fråvær

Høgskulen legg ikkje til rette for utsett praksis ved ugyldig fråvær. Ugyldig fråvær er fråvær som ikkje er dokumentert med eigenmelding, legeattest eller innvilga permisjon. Ferie og deltidsjobb er blant anna ikkje godkjent fråværsgrunn. Ugyldig fråvær fører til at praksisperioden blir registrert som avbroten. Avbroten praksis får same konsekvens som ikkje bestått praksis. 

Dersom ein student, på grunn av ugyldig fråvær, får avkorta praksisperioden slik at vedkommande ikkje kan vurderast, fører det til avbroten praksis med same konsekvens som ikkje bestått praksis. Studenten må då gjennomføre ny praksisperiode neste gong denne praksisperioden vert arrangert ordinært. 

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis treng vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Du vil få meir informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved FLKI via kontaktskjema

Informasjon til praksisfeltet

Er du praksislærar i grunnskulelærarutdanning? På sida til praksisfeltet finn du ytterlegare info.

Dette må alle kjenne til: