Barn leikar ute i barnehagen.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage? Velg denne videreutdanningen lærer du om  sammenhengene mellom fysisk aktivitet, fysisk aktiv lek og barnas helhetlige utvikling, læring og helse.

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

I dette studiet lærer du om ulike perspektiv på fysisk aktivitet, lek og hvordan ulike aktiviteter kan fremme barns fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling. Du vil arbeide med tilrettelegging for fysisk aktiv lek og hvordan fysisk aktiv lek kan integreres i ulike fagområder, slik at alle barn opplever utfordring og mestring på tvers av ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet.

Hvordan er studiet bygget opp?

Studiet er bygd opp av to emne på 15 studiepoeng hver, der fysisk aktiv lek i barnehagen går i høstsemesteret og barnehagelærerrollen og pedagogisk arbeid med fysisk aktiv lek går i vårsemesteret.

Studiet legger opp til en kopling mellom teori og praksis, der du vil få oppgaver og pedagogisk utviklingsarbeid som skal gjennomføres i egen barnehage.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Ordningen «Kompetanse for fremtidens barnehage» er et videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.