Barn leikar ute i barnehagen.

Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage og er interessert i å utvikle din egen og barnehagens praksis med fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek i barnehagen? I denne videreutdanningen lærer du mer om sammenhengene mellom fysisk aktiv lek og barns helhetlige utvikling, læring og helse. Videreutdanningen kobler teori om fysisk aktivitet og motorisk utvikling til praktiske oppgaver i barnehagen, og legger opp til erfaringsdeling mellom studentene som tar studiet. 

 

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

I dette studiet kobler vi ulike teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek til eget arbeid i barnehagen. Du lærer om hvordan ulike typer med fysisk aktiv lek kan fremme barns fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling.

Du vil arbeide med tilrettelegging av fysisk aktiv lek og hvordan fysisk aktiv lek kan integreres i ulike fagområder, slik at alle barn opplever utfordring og mestring på tvers av ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet.  

Hvordan er studiet bygget opp?

Studiet er på masternivå og er bygget opp av to emner på 15 studiepoeng hver, der Fysisk aktiv lek i barnehagen (FYS801) går i høstsemesteret og Barnehagelærerrollen og pedagogisk arbeid med fysisk aktiv lek (FYS802) går i vårsemesteret. Det første emnet fokuserer på å videreutvikle egen praksis knyttet til fysisk aktiv lek i barnehagen, mens det andre emnet er rettet mot å drive et utviklingsarbeid i egen barnehage knyttet til fysisk aktiv lek. 

Studiet legger opp til en kobling mellom teori og praksis, der du vil få oppgaver og pedagogisk utviklingsarbeid som skal gjennomføres i egen barnehage.