Hopp til innhald

Studieplan - Human Resource Management

Hausten 2015

HUMAN RESOURCE MANAGAMENET (HRM)

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR-funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Krav til HR som forretningspartner og prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR-funksjonen er ansvarlig for og som skal sikre at organisasjonen når sine (forretningsmessige) mål og ambisjoner.

Det vektlegges å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlige organisasjoner.

Mål

Kunnskap
Kandidaten skal gjennom kursprogrammet få kunnskap om

 • HR-funksjonen sin rolle i organisasjonen og som bidragsyter i verdiskapningsprosessen
 • organisasjonens styringssystem og verdigrunnlag
 • betydningen av etikk og etiske retningslinjer
 • krav til ledere og medarbeidere
 • analyse av kompetanse og definisjon av kompetansebehov
 • metoder og verktøy til bruk i rekruttering
 • kartlegging av arbeidsmiljøet
 • gjennomføring av medarbeidersamtaler
 • utvikling av medarbeidere
 • belønningssystemer
 • sammenhengen mellom arbeid og helse
 • samarbeid og forhandlinger med ansattes representanter
 • relevante lover og avtaler
 • personalomsorg
 • internasjonalisering og utstasjonering av medarbeidere
 • konflikthåndtering
 • coaching og relasjonsledelse
 • teamutvikling
 • lederutvikling og ledertrening

Ferdigheter
Kandidaten skal

 • forstå HR-funksjonens rolle, ansvar og oppgave i oppfyllelse av organisasjonens mål
 • kunne anvende teorier og modeller på egen organisasjon
 • kunne levere produkter og tjenester av høy kvalitet og tilpasset virksomhetens behov
 • kunne være en pådriver og identifisere behov for endringer og forbedringer
 • kunne være en støttespiller og ressursperson for ledere og medarbeidere på HR-feltet
 • kunne utfordre og foreslå løsninger
 • kunne bidra til effektivitet, trivsel og godt arbeidsmiljø.

Generell kompetanse
Kursprogrammet vil gi deltakerne kompetanse til å:

 • reflektere over og analysere egen organisasjon og bidra til å styrke deres endringskompetanse
 • identifisere muligheter og utviklingsbehov i egen organisasjon og å omgjøre disse til praktiske resultater
 • bidra til økt verdiskaping i organisasjon
 • delta i tverrfaglige prosjekter med større kunnskap og økt forståelse

Innhold

 • HR OG ORGANISASJONENS STYRINGSSYSTEM
 • PERSONALPOLITIKK, PERSONELLUTVIKLING OG REKRUTTERING
 • SAMARBEID, ARBEIDSMILJØ, HELSE, SYKEFRAVÆRSARBEID OG PERSONALOMSORG
 • EKSTERNE RAMMER, INTERNASJONALISERING OG BELØNNINGSSYSTERMER
 • MEDARBEIDERSAMTALER OG KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET
 • KONFLIKTHÅNDTERING OG FOREBYGGING
 • TEAMARBEID
 • LÆRING, KOMPETANSEUTVIKLING OG COACHING
 • LEDELSE OG LEDERUTVIKLING. OPPSUMMERING

Det blir lagt til rette for individuell veiledning.

Organisering

Kurset er modulbasert med 4 helgesamlinger.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, presentasjoner og rollespill. Bruk av eksterne ressurspersoner og gjesteforelesere etter behov. Addiscolearning vil brukes som digital læringsplattform.

Vurdering
Kandidaten skal levere ett gruppebasert arbeidskrav. Dette skal være godkjent før eksamen kan avlegges.

Kursprogrammet avsluttes med en individuell eller gruppebasert prosjektoppgave og en individuell muntlig eksamen. Karakter blir gitt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave (50%) og muntlig eksamen (50%). Begge prosentgitte andeler må bestås. Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F.

Retningslinjer for prosjektarbeidet, inkludert vurderingskriterier og frister vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Disse vil også omtale nærmere opplegg for veiledning.