Hopp til innhald

Studieplan - Human Resource Management (HRM) i den norske modellen

Hausten 2021

Studiet er et tilbud til ansatte som arbeider med HR i privat eller offentlig virksomhet eller som søker å kvalifisere seg for stilling i HR. Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Krav til HR som forretningspartner og prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR er ansvarlig for og som skal sikre at organisasjonen når sine (forretningsmessige) mål og ambisjoner.

Det vektlegges å knytte relevant litteratur/pensum til beste praksis i private og offentlige organisasjoner

 

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HR-funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner i tråd med tradisjonene i den norske arbeidslivsmodellen. Krav til HR som prosessansvarlig vektlegges, og relevante prosesser, metoder og verktøy gjennomgås. Hovedtema vil være de oppgaver som HR-funksjonen er ansvarlig for og som skal bidra til å sikre at organisasjonen når sine mål.

 

Kandidaten skal gjennom studiet få kunnskap om:

 • HR/personal-funksjonen sin rolle i organisasjonen og som bidragsyter i verdiskapningsprosessen
 • den norske arbeidslivsmodellen som ramme for HR/personal-arbeidet
 • samarbeid og forhandlinger med ansattes representanter
 • relevant lov- og avtaleverk
 • sentrale HR-prosesser i en organisasjon og beste praksis for gjennomføring av disse, herunder:
  • metoder og verktøy til bruk i rekruttering
  • forebygging og oppfølging av helseplager og sykefravær
  • konflikthåndtering
  • kartlegging og utvikling av arbeidsmiljøet
  • strategisk kompetansestyring
  • medarbeider-, team- og lederutvikling
  • gjennomføring av endrings- og nedbemanningsprosesser


Kandidaten skal etter endt studium kunne:

 • anvende teorier og modeller på egen organisasjon
 • være en pådriver og identifisere behov for endringer og forbedringer i HR-arbeidet
 • være en støttespiller og ressursperson for ledere og medarbeidere på HR-feltet
 • bidra til effektivitet, trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen


Studiet skal gi kandidaten kompetanse til å:

 • reflektere over og analysere egen organisasjon og bidra til å styrke dens endringskompetanse
 • identifisere muligheter og utviklingsbehov i egen organisasjon og omgjøre disse til praktiske resultater
 • bidra til økt verdiskaping i organisasjon
 • forstå HR/personal-funksjonens rolle, ansvar og oppgave i oppfyllelse av organisasjonens mål

 


Kurset er modulbasert med 3 helgesamlinger. Det tillates maksimalt 20 % fravær.

 


Forelesninger, diskusjon, erfaringsutveksling, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning. Canvas vil brukes som digital læringsplattform.

 


Kandidaten skal levere ett individuelt arbeidskrav som gis vurderingen godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent før eksamen kan avlegges.

 


Semesteroppgave med justerende muntlig.

Karakterskala A-F, der F er stryk.
Individuell eller gruppebasert semesteroppgave. Innleveringsfrist blir publisert i læringsplattformen.
Karakter på semesteroppgaven blir publisert på studentweb 24 timer før justerende muntlig eksamen.
Justerende muntlig, 30 minutter.

Tid og sted for muntlig eksamen blir publisert i læringsplattformen. Karakteren på semesteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter


Kunngjøres ved studiestart.

 


Høgskolelektor Tina Åsgård