Hopp til innhald

Studieplan - Naturfag 1, 1.-7. trinn

Hausten 2015

Fagplanen for Naturfag 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2010) og læreplan for grunnskolen 1.-7. trinn (LK06).

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1 undervises høsten 2016, og emne 2 undervises våren 2017. Begge emner avsluttes med en eksamen.

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi. Grunnskolelæreren på 1.-7. trinn skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.

Studiet omhandler relevante områder av naturfag for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling og kompetanse i å introdusere de yngste elevene i naturfaget. Det å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Studiet skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer.

I emne 1 legges hovedvekten på den levende delen av naturen (biologi), og hvordan denne forholder seg til den ikke-levende del av naturen (jfr. Naturfag 1, emne 2). Menneskets biologi (humanbiologi) og hvordan biologi kan undervises på 1.-7. trinn i grunnskolen, har også en sentral plass i dette emnet.

I emne 2 legges hovedvekten på den ikke-levende delen av naturen der kunnskap for en stor del hentes fra fagene astronomi, geofag, fysikk og kjemi. Det vil også bli lagt vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan en kan undervise disse fagområdene i grunnskolens 1.-7. trinn.

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to eller tre dager, og finner sted ved Høgskolen i Bergen. Undervisningen på samlingene vil veksle mellom forelesning, feltarbeid, laboratoriearbeid og diskusjoner.