Hopp til innhald

Studieplan - Naturfag 1, 1.-7. trinn

Hausten 2023

Kunnskap om naturfag er viktig for å forstå omgjevnadene våre, og for å legge til rette for ei berekraftig utvikling. Denne vidareutdanninga passer for lærarar som vil undervise i naturfag i grunnskulen.

Innhald

Naturfag 1 er fastankra i nasjonale retningslinjer for grunnskulelærarutdanninga for 1-7. årstrinn og læreplan for grunnskulen (Kunnskapsløftet 2020).

Vidareutdanningskurset Naturfag 1 vil vektlegge ei konkret og praktisk tilnærming til grunnskulen si naturfagundervisning. Gjennom utprøving av ulike arbeidsmåtar og diskusjon, blir deltakarane inviterte til å utvikle sin eigen, og skulen sin praksis.

Naturfag 1 behandlar fagstoff frå alle kjerneelement i læreplan for grunnskulen sitt 1.-7. årstrinn. Kurset legg vekt på medvite og målretta oppøving av dei grunnleggande ferdigheitene, slik dei er skildra i rammeverket. Kompetansemål som inngår i kjerneelementa Naturvitskaplege praksisar og tenkemåtar og Teknologi, blir behandla i tilknyting til dei andre kjerneelementa.

Arbeidsformer

Studiet er delt i to emne. Emne 1 undervisast om hausten og emne 2 undervisast om våren. Kvart emne består av 3 samlingar og gir 15 studiepoeng.

Undervisninga på samlingane vil veksle mellom forelesning, feltarbeid, laboratoriearbeid og diskusjonar. Kursdeltakarane må vere førebudde på sjølvstudium av pensumlitteratur mellom samlingane.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Heimeeksamen, 4 dagar
  • Emne 2: Munnleg eksamen

Internasjonalisering

Nei