Barn holder rundt et tre i en skog. På treet er det et rødt hjerte.

Naturfagsamtalen

Etter- og vidareutdanning

Hvordan får du i gang en god samtale om naturfag med barn? I denne videreutdanningen lærer du å planlegge aktiviteter i barnehagens eller skolens nærmiljø for å legge til rette for utforskende samtaler med dine elever eller din barnegruppe.

Hvorfor studere Naturfagsamtalen?

Hvordan kan du bruke barns nysgjerrighet til å undersøke naturen? Gjennom å studere Naturfagssamtalen får du kunnskap og ferdigheter i hvordan du støtter, utvikler og opprettholder barns glede over naturen og naturfenomen. Du læres opp til å gjennomføre gode, vedvarende samtaler med barn, og får også innsikt i hvordan du kan være en samtalepartner for flere barn samtidig.   

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført studiet vil du blant annet kunne:

 • Gjenkjenne naturtypen barnet og du som voksen er i, og videre kunne gjøre informerte valg i samtalen med utgangspunkt i hvilke arter som blir utforsket.
 • Gjennomføre samtaler bygd på prinsipper i utforskende arbeidsmåte
 • Bruke relevant utstyr for å stimulere barns utforsking
 • Lede arbeidet med naturfagsamtaler på arbeidsplassen og veilede kolleger. 

Hvordan er studiet bygd opp?

Naturfagsamtalen består av to emner på 15 studiepoeng:

Naturfagsamtalen 1 kan tas frittstående, mens Naturfagsamtalen 2 bygger på det første emnet.

Målgruppe

Barnehagelærere og lærere på småtrinnet.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Emnet er hovedsakelig nettbasert, men har en obligatorisk oppstartsamling. Under samlingen legges grunnlaget for resten av emnet gjennom praktiske læringsaktiviteter og samtaler som ikke kan gjennomføres individuelt.

De nettbaserte arbeidsformene vil være varierte, og inkluderer forelesninger synkront og asynkront, gruppearbeid, quiz, utprøvinger på eget arbeidssted/praksisplass, logg og diskusjonsinnlegg med mer.

 All undervisning utenom den obligatoriske oppstartssamlingen blir enten asynkron eller avtalt gruppevis. 

Oppstartssamling

Obligatorisk oppstartssamling på Stord blir 4.-6. september.

Anbefalt forkunnskap

Minst to to års arbeidserfaring fra barnehage eller småskole er anbefalt.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Tre obligatoriske læringsaktiviteter (arbeidskrav)
Hjemmeeksamen, 5 dager: Transkripsjon og analyse av innsamlet hverdagssamtale ut i fra en gitt problemstilling.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs