Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i nautikk

Hausten 2016

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskaper innen nautiske emner i henhold til regelverket i STCW 78 med tillegg, regel II/1 og II/2, seksjon A-II/1 og A-II/2, samt tabellene A-II/1 og A-II/2.
 • Har et helhetlig perspektiv på det nautiske fagområdet, med kunnskaper om fagområdets historie og tradisjoner, dets egenart og plass i samfunnet.
 • Har bred kunnskap om nasjonalt og internasjonalt maritimt regelverk relatert til operasjon og drift av skip.
 • Har bred kunnskap om ulike metoder, teoretiske perspektiv og problemstillinger relatert til maritim sikkerhet og ledelse.
 • Har kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap og maritim engelsk relatert til operasjon og drift av skip.
 • Har inngående kunnskap om å innhente relevant informasjon og løse problemstillinger ved bruk av grunnlagsfag som matematikk, fysikk, kjemi og metodefag i kombinasjon med nautiske emner som navigasjon, last, sikkerhet og ledelse.
 • Har inngående kunnskap om dekksoffiserens rolle i samfunnet.
 • Kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, vitenskapelig metodikk, verktøy og arbeidsmåter innenfor det maritime fagområdet.
 • Er i stand til å oppdatere sin kunnskap, for eksempel gjennom litteratursøk, kontakt med ulike fagmiljøer og revisjon av egen praksis.
 • Har grunnleggende kunnskap om innovasjonsprosesser som bidrar til utvikling av maritim næring.

.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • Kan se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at han/hun kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling.
 • Kan med bakgrunn i kunnskapene tilegnet i studiet og relevant forsknings- og utviklingsarbeid reflektere rundt og vurdere teoretiske, praktiske og tekniske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av skip, og er i stand til å treffe begrunnede valg.
 • Kan anvende kunnskapene fra grunnlagsfagene på et bredt spekter av maritime problemstillinger.
 • Kan benytte ulike metoder og verktøy, herunder også simulator, for å operere skip sikkert og effektivt.
 • Er i stand til å lede operasjoner om bord i skip på norsk og engelsk.
 • Kan arbeide selvstendig og i team.
 • Har innsikt i og kan reflektere over egen faglig utøvelse, samt justere denne under veiledning.
 • Kan forholde seg til og kommunisere med personell fra andre faglige retninger og med annen nasjonalitet.
 • Kan bruke relevant fagterminologi og andre maritime uttrykksformer.
 • Kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff, samt framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • Innehar det teoretiske grunnlaget i henhold til STCW 78 med tillegg regel II/1 og II/2 til å gjennomføre kadettpraksis.
 • Har problemforståelse innenfor fagområder som navigasjon, last, sikkerhet og ledelse.
 • Er bevisst samfunnsmessige, miljømessige og etiske utfordringer relatert til maritim virksomhet, og evner å se kunnskapen i sammenheng med sin rolle om bord eller i landbasert virksomhet.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle maritim fagkunnskap, teorier og problemstillinger til ulike målgrupper, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og arbeidsforhold.
 • Deltar aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, for på denne måten å bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor det maritime fagfeltet.
 • Har utviklet et grunnlag for utvikling av analytisk evne og vilje, samt tilegnet seg teoretiske kunnskaper til å fortsette studier på masternivå i inn- og utland.

Innhald

Den treårige nautiske utdanningen er en profesjonsutdanning som kvalifiserer til bachelorgraden i nautikk og den teoretiske delen av dekksoffiser/navigatørutdanning i tråd med STCW-78, med tillegg, A-II/1 og A-II/2. Utdanningen gir innsikt i og kunnskap om betydningen av maritim virksomhet i regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv, og bidrar til å ivareta samspillet mellom maritim teknologi, miljø og samfunn.

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har ansvar for at undervisningen følger gjeldende krav som stilles fra Sjøfartsdirektoratet. Utdanningen er underlagt Sjøfartsdirektoratets krav til kvalitetssikring i henhold til STCW 78 med tillegg og FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Bachelorgraden oppfyller kravene i STCW-78 med tillegg, regel II/1 og II/2. I tillegg til ordinære emner må følgende kurs gjennomføres:

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (dekker STCW A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4).

Videregående sikkerhetsopplæring for dekksoffiserer (dekker STCW A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1).

Medisinsk behandling (STCW A-VI/4-2)

Maritim kommunikasjon (GMDSS, STCW IV)

HSH arrangerer noen av disse kursene i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Høgskolen forbeholder seg retten til å kreve kursavgift på slike kurs etter nærmere informasjon. Studentene vil få utstedt kursbevis for ARPA, ECDIS og AIS og ferdighetssertifikat for sikkerhetskurs og medisinsk behandling, i tillegg til at Telenor utsteder GOC-sertifikat. Kursbevis og ferdighetssertifikater blir skrevet ut på bakgrunn av kurs og emner studentene gjennomfører i løpet av studiet. Tilbudet om slike kurs gis studenter med rimelig progresjon i studiet som ikke har gjennomgått tilsvarende før studiestart og dermed har gyldig kurs. Gyldighet på kurs er normalt 5 år. I tillegg kan det bli satt kvalifikasjonskrav.

Kurs tilbys bare en gang for hver enkelt student. Dersom man har meldt seg opp, men ikke fullfører kurset uten godkjent grunn, vil man ikke få anledning til å ta kurset på nytt gjennom høgskolen. Gyldig kurs kan være forkunnskapskrav til påfølgende emner. Dersom kurset ikke lenger er gyldig ved oppmelding til det påfølgende emnet, må studenten selv besørge nytt kurs for egen regning før oppmelding kan skje.

Studenter med opptak på Bachelor i nautikk får tilbud om kurset Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter som dekker STCW A-VI/6(4) og tabell A-VI/6-2). Ved gjennomført kurs utstedes ferdighetssertifikat. Dette kurset er ikke obligatorisk for å oppnå bachelorgraden.

Gjennom valgemner i bachelorprogrammet kan studentene også oppnå kursbevis innen:

Tankermann, laveste grad olje og kjemikalie, samt høyeste grad olje (STCW A-V/1-1, tabell: A-V/1-1-1 og A-V/1-1-2).

Kystseilas for kadettfarledsbevis, 48 t. (Gjennomført i henhold til Modellkurs "Cadet Pilot Exemption Course").

Disse emnene eller kursbevisene er ikke obligatoriske for å oppnå bachelorgraden.

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på en forskningsbasert og analytisk tilnærming til emnene som inngår i studiet, for eksempel gjennom arbeid med casestudier, pensumlitteratur og lignende. Varierte formidlingsformer benyttes, med forelesninger, praktiske øvelser på simulator, oppgaveløsning i grupper samt problembasert læring som de mest vanlige. Det legges betydelig arbeid ned i forberedelser fra fagpersonellets side og det forventes derfor at studentene møter forberedt til undervisningen.

Gruppearbeid i tillegg til individuell lesning er de arbeidsformene som benyttes mest. Studenten må påregne og arbeide i minimum 30 timer pr. studiepoeng pr. semester.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er integrert i undervisningen med Classfronter og databaserte støttesystemer som viktige verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet.

Vurderingsformer

Vurderingsformene ved nautisk utdanning har to formål:

 1. De skal gi studentene tilbakemelding på hvor de står faglig og dermed legge til rette for forbedring.
 2. De skal fortelle noe om studentens læringsresultat.

Karakterskalaene består av bokstavkarakterene A-F eller bestått/ikke bestått. Karakteren A-E viser at studenten har bestått kurset, og karakteren E indikerer at alle minimumskrav i STCW er dekket. Karakteren F angir stryk. Karakteren C reflekterer et godt og solid faglig resultat.

Informasjon om vurderingsordningen fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne og gjennomgås av emneansvarlig ved semesterstart. Se ellers Forskrift om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund for nærmere detaljer.

Internasjonalisering

Nautisk utdanning gir muligheter for utveksling til utdanningsinstitusjoner i Europa innen EU-programmene Sokrates/Erasmus og Leonardo da Vinci. Utvekslingen kan være av ulik varighet og innhold. Høgskolen kan også tilby opphold ved samarbeidsinstitusjoner i andre verdensdeler i løpet av studietiden. Du kan lese mer om HSH sitt utvekslingstilbud her: http://www.hsh.no/internasjonalisering.htm