Norsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbodet Norsk 2 for 5–10 (30 studiepoeng) gir grunnutdanning i norsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervising på ungdomssteget, men vil også vere relevant for lærarar på mellomsteget.

Målgruppa er lærarar i skulen med minst 30 studiepoeng i norsk frå før.

Studiet byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærarutdanninga eller tilsvarande, og er delt i to emne på 15 studiepoeng kvar.

  • Norsk 2 5–10 A: Språk og litteratur i fortid og samtid går om hausten, og
  • Norsk 2 5–10 B: Språkmangfald og tekstmangfald går om våren.

Studiet har fokus på å gje djup innsikt i og historisk bakgrunn for sentrale emne som er viktige på 5.–10. trinn, men med særleg fokus på ungdomstrinnet. Studentane skal vurderast i bokmål og nynorsk.

Den praktiske erfaringa til studentane vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse. 

Vurderingsform 

Emne A :  

  • Heimeeksamen over tre dagar, bokmål, 50 %  
  • Semesteroppgåve, 4800 ord, valfri målform, 50 % 

Emne B:

  • Heimeeksamen over fem dagar, nynorsk, 100 %  
Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».