Norsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbodet Norsk 2 for 5–10 (30 studiepoeng) gir grunnutdanning i norsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervising på ungdomssteget, men vil også vere relevant for lærarar på mellomsteget.

Målgruppa er lærarar i skulen med minst 30 studiepoeng i norsk frå før.

Studiet byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærarutdanninga eller tilsvarande, og er delt i to emne på 15 studiepoeng kvar.

Studiet har fokus på å gje djup innsikt i og historisk bakgrunn for sentrale emne som er viktige på 5.–10. trinn, men med særleg fokus på ungdomstrinnet. Studentane skal vurderast i bokmål og nynorsk.

Den praktiske erfaringa til studentane vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse. 

Praktisk informasjon 

Nettstudium

Undervisninga er asynkron og skjer i stor grad som nettbaserte førelesningar i form av video, tekst og lyd. 

Arbeidspakkane blir i regelen lagt ut éin gong i veka. Deltakarane vel når det passar den enkelte å arbeida med kvar arbeidspakke. Det er ikkje nokon faste tidspunkt for digitale møte utover det deltakarane eventuelt avtaler seg imellom.

Informasjonsutveksling, rettleiing og faglege diskusjonar skjer i læringsportalen Canvas og i andre digitale samhandlingsverktøy. Undervisningsspråket er norsk.   

Du får tilgang til Canvas før studiestart med meir informasjon.

Vurderingsform

Emne A :  

  • Heimeeksamen over tre dagar, bokmål, 50 %  
  • Semesteroppgåve, 3000 ord på bokmål, 50 % 

Emne B:

  • Heimeeksamen over fem dagar, nynorsk, 100 %  

Pensum

Grunnlitteratur:

  • Budal, I., Stjernholm, K. & Thorvaldsen, B. (2021). Norsk språkhistorie for lærarar. Fagbokforlaget.

  • Budal, I. B. (Red.) (2021). Norsk språkhistorie for lærarar. Fagbokforlaget.

  • Hårstad, S., Mæhlum, B. & van Ommeren, R. 2021. Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet. Cappelen Damm akademisk.

  • Monsen, M. & Randen, G. T. (2022). Andrespråksdidaktikk – en innføring (2. utg.). Cappelen Damm akademisk.

  • Kverndokken, K. & Bakke, J. O. (Red.) (2023). 101 skrivegrep – en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk (2. utg.). Fagbokforlaget.

  • Skaftun, A. & Michelsen, P. A. (2017). Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm akademisk.

  • Slettan (Red.). (2020) Ungdomslitteratur – ei innføring (2. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Du får informasjon om resten av pensum ved studiestart. 

 

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».