Hopp til innhald

Studieplan - 3-årig økonomisk-administrativ utdanning

Hausten 2013

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. De skal ved studiets slutt kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de har en bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder. Kandidatene skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Kandidatene skal således ha et solid grunnlag for livslang læring. De skal også være godt rustet til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland.

Det blir lagt vekt på at kandidatene skal tilegne seg faglig innsikt og analytiske ferdigheter. De skal videre kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra med utvikling av god praksis.

Kandidatene skal ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. De skal kunne bidra til utviklingsarbeide for å fremme virksomhetens innovasjonsevne. Kandidatene skal være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutningene og handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder.

Læringsutbytte

Studiet er bygd opp rundt fire hovedområder. Det er fastsatt følgende overordnede læringsutbyttebeskrivelser for disse:

  • Bedriftsøkonomisk analyse Kandidatene skal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
  • Administrasjonsfag Kandidatene skal kunne gjennomføre strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes. Kandidatene skal også ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres.
  • Samfunnsøkonomi Kandidatene skal forstå hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidaten skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted.
  • Metodefag Kandidatene skal ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder. Kandidatene skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger. Metodefag skal slik sett bidra til at læringsmål i de andre fagområdene nås.

Kandidatene skal kunne se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling.

Studiet avsluttes med en fordypning i 3. studieår. Disse fordypningene har egne læringsutbyttebeskrivelser.

Innhald

Studiet består av grunnleggende emner innenfor de fire fagområdene, samt informasjonsbehandling, etikk og rettslære. I tillegg velger studentene en fordypning hvor de går grundigere inn på ett fagområde, og valgfag med relevans for studiet i økonomi og administrasjon. Det hele avsluttes med en gruppebasert bacheloroppgave innenfor fordypningsretningen.

Høgskolen i Bergen tilbyr følgende fordypninger innenfor bachelorstudiet i økonomi og administrasjon*:

  • Administrasjon og ledelse
  • Logistikk
  • Markedsføring
  • Regnskap og skatt
  • Samfunnsøkonomi

*Igangsetting av en fordypning i et studieår forutsetter tilstrekkelig antall interesserte studenter.

Arbeidsformer

Studiene baseres dels på forelesninger og veiledning fra høgskolens faste lærerstab, dels på selvstudier og gruppearbeid. Det legges vekt på å utvikle selvstendighet i arbeidet slik at studentene tar ansvar for egen læring. Ekskursjoner og gjesteforelesninger inngår også i studieopplegget.

I de emner der det kreves forprøver (innleveringer eller laboratorieøvinger), må disse være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen. I flere av fagene utføres innleveringer ved hjelp av dataverktøy.

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Studentenes ferdigheter vurderes på ulike måter i ulike emner, avhengig av emnets egenart. De fleste emnene har bokstavkarakter med avsluttende skriftlig eksamen, men i noen emner mot slutten av studiet er det lagt inn semesteroppgaver som teller med i sluttkarakteren. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsene for det enkelte emne.

Internasjonalisering

Det vil være muligheter for utveksling til en institusjon instituttet har avtale med i 5. semester. Utveksling kan innebære begrensninger i forhold til valg av fordypningsretning.

 

Mål

Dette er et bedriftsøkonomisk studium. Det legges stor vekt på at studiet skal gi faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse. Studiet skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist- og rådgivingsoppgaver innenfor det økonomiske og administrative emnefelt i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Studiet kvalifiserer også til videre studier på mastergradsnivå i inn- og utland. Studenter må være oppmerksom på at enkelte masterstudier kan stille krav om bestemte valgfag.

Organisering

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er treårig, og hvert studieår er inndelt i to semestre. I hvert semester tar en normalt emner som summerer seg opp til 30 studiepoeng. Alle studentene har et felles opplegg det første året, og en begrenset mulighet for valgfrie emner det andre året. I 5. semester må studentene velge emner ut fra fordypningsretning. (Studenter som har tatt et obligatorisk emne på fordypningen i 3. semester, må ta et ekstra valgfag.)Fordypningen i markedsføring krever at studentene har et utenlandsopphold i 5. semester. For de andre fordypningsretningene kan utenlandsopphold i 5. semester innvilges etter søknad.

I 6. semester skriver studentene en gruppebasert bacheloroppgave innenfor sin fordypningsretning. I tillegg må de ta emner avhengig av fordypningsretningen. Noen av disse emnene vil kunne undervises komprimert i løpet av første del av semesteret, med eksamen i midten av mars.