Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen

Hausten 2018

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. De skal ved studiets slutt kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de har en bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder. Kandidatene skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Kandidatene skal således ha et solid grunnlag for livslang læring. De skal også være godt rustet til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland.

Det blir lagt vekt på at kandidatene skal tilegne seg faglig innsikt og analytiske ferdigheter. De skal videre kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra med utvikling av god praksis.

Kandidatene skal ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. De skal kunne bidra til utviklingsarbeid for å fremme virksomhetens innovasjonsevne. Kandidatene skal være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutningene og handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder.

Læringsutbytte

Studiet er bygd opp rundt fire hovedområder. Det er fastsatt følgende overordnede læringsutbyttebeskrivelser for disse:

 • Bedriftsøkonomisk analyse Kandidatene skal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Administrasjonsfag Kandidatene skal kunne gjennomføre strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes. Kandidatene skal også ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres.
 • Samfunnsøkonomi Kandidatene skal forstå hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidaten skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted.
 • Metodefag Kandidatene skal ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder. Kandidatene skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger. Metodefag skal slik sett bidra til at læringsmål i de andre fagområdene nås.

Kandidatene skal kunne se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling.

Studiet avsluttes med en fordypning i 3. studieår. Fordypningene har egne læringsutbyttebeskrivelser.

Innhald

Studiet består av grunnleggende emner innenfor de fire fagområdene, samt informasjonsbehandling, etikk og rettslære. I tillegg velger studentene en fordypning i siste studieår hvor de går grundigere inn på ett fagområde, og valgfag med relevans for studiet i økonomi og administrasjon. Det hele avsluttes med en gruppebasert bacheloroppgave innenfor fordypningsretningen.

Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen, tilbyr 8 fordypninger innenfor bachelorstudiet i økonomi og administrasjon *:

Fordypninger med utvekslingsopphold i utlandet 5. semester:

 • Internasjonal ledelse
 • Innovasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Markedsføring

Fordypninger ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen:

 • Regnskap og skatt **
 • Samfunnsøkonomi
 • Administrasjon og ledelse
 • Logistikk

* Igangsetting av en fordypning i et studieår forutsetter tilstrekkelig antall interesserte studenter.

** Fordypningen regnskap og skatt kvalifiserer for utdanningskravet til autorisert regnskapsfører. I tillegg kreves 2 års relevant arbeidserfaring for å kunne søke om autorisasjon i hht. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning 9. januar 2013.

Arbeidsformer

Studiene baseres dels på forelesninger og veiledning fra høgskolens faste lærerstab, dels på selvstudier og gruppearbeid. Det legges vekt på å utvikle selvstendighet i arbeidet slik at studentene tar ansvar for egen læring. Ekskursjoner og gjesteforelesninger inngår også i studieopplegget.

I emner der det er obligatoriske arbeider (innleveringer eller laboratorieøvinger), må disse være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen. I flere av fagene utføres innleveringer ved hjelp av dataverktøy. Alle studenter må ha egen bærbar datamaskin. Studiet har sterkt innslag av datastøttet læring. Det anbefales at Windows er installert på maskinen.

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Studentenes ferdigheter vurderes på ulike måter i ulike emner, avhengig av emnets egenart. De fleste emnene har bokstavkarakter med avsluttende skriftlig eksamen, men i noen emner mot slutten av studiet er det lagt inn semesteroppgaver som teller med i sluttkarakteren. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsene for det enkelte emne.

Internasjonalisering

Flere av fordypningene har lagt til rette for at du kan søke om et utvekslingsopphold i 5. semester ved en institusjon som instituttet har utvekslingsavtale med.

Mål

Dette er et bedriftsøkonomisk studium. Det legges stor vekt på at studiet skal gi faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse. Studiet skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist- og rådgivingsoppgaver innenfor det økonomiske og administrative emnefelt i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

 

Studiet kvalifiserer også til videre studier på mastergradsnivå i inn- og utland. Studenter må være oppmerksom på at enkelte masterstudier kan stille krav om bestemte valgfag.

 

Organisering

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er treårig, og hvert studieår er inndelt i to semestre. I hvert semester tar en emner tilsvarende 30 studiepoeng. Alle studentene har et felles opplegg første og andre studieår, med en begrenset mulighet for valgfrie emner det andre året.

Studiet avsluttes med en fordypning i tredje studieår. I 5. semester må studentene velge emner ut fra fordypningsretning, og flere av fordypningene forutsetter et utvekslingsopphold i utlandet i dette semesteret. I 6. semester skriver studentene en gruppebasert bacheloroppgave innenfor sin fordypningsretning. I tillegg må de ta emner avhengig av fordypningsretningen. Noen av disse emnene vil kunne undervises komprimert i løpet av første del av semesteret, med eksamen i midten av mars.