Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen

Hausten 2019

Studiet bygger på anbefalt nasjonal plan fra Universitets og høgskulerådet (UHR) sin fagstrategiske enhet for økonomi og administrasjon som samordner bachelorstudiene i økonomi og administrasjon i Norge. Målet med en felles plan er å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase for bachelorstudentene. Studieplanen er bygd opp med i all hovedsak av obligatoriske emner på 1. og 2. studieår innen bedriftsøkonomiske fag, administrative fag, samfunnsøkonomiske fag, metodefag og etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Siste året av studiet får studentene mulighet til å velge mellom ulike valgemner i tillegg til at studentene arbeider med en selvstendig bacheloroppgave. Studiet er godt tilrettelagt for at studentene kan ta deler av sitt tredje studieår i utlandet. Studiet er et tverrfaglig og yrkesrettet studium og kvalifiserer studenter til opptak ved økonomisk/administrative mastergradsstudier i inn- og utland

Læringsutbytte

De emner som inkluderes i bachelorprogrammet skal samlet bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte på programnivå, definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

KUNNSKAP

Kandidaten:

• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder: o hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes

• hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres

• hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.

• hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser

• hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv

• hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.

kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: o innhente, sortere og vurdere relevant informasjon

• analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder

• gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser

• evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig

• kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer

• kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger

• kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer

• kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

• er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

• viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

• forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

• har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

• har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

• kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

• har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

• skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Innhald

Studiet består av grunnleggende emner innenfor de fem fagområdene, samt informasjonsbehandling, digitalising, innovasjon og rettslære. I tillegg velger studentene en fordypning i siste studieår hvor de går grundigere inn på ett fagområde, og valgfag med relevans for studiet i økonomi og administrasjon. 6. semester blir avsluttet med en gruppebasert bacheloroppgave innenfor fordypningsretningen.

Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen, tilbyr flere ulike fordypninger innenfor bachelorstudiet i økonomi og administrasjon *:

Fordypninger med utvekslingsopphold i utlandet 5. semester:

  • Internasjonal ledelse
  • Innovasjon og ledelse
  • Økonomi
  • Digital økonomi og ledelse

Fordypninger ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen:

  • Regnskap og skatt **
  • Samfunnsøkonomi
  • Administrasjon og ledelse
  • Logistikk
  • Digital økonomi og ledelse

* Igangsetting av en fordypning i et studieår forutsetter tilstrekkelig antall interesserte studenter.

** Fordypningen regnskap og skatt kvalifiserer for utdanningskravet til autorisert regnskapsfører. I tillegg kreves 2 års relevant arbeidserfaring for å kunne søke om autorisasjon i hht. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning 9. januar 2013.

Arbeidsformer

Studiene baseres dels på forelesninger og veiledning fra høgskolens faste lærerstab, dels på selvstudier og gruppearbeid. Vi legger vekt på å utvikle selvstendighet i arbeidet slik at våre studenter tar ansvar for egen læring. Ekskursjoner og gjesteforelesninger inngår også i studieopplegget.

I emner der det er obligatoriske arbeider (innleveringer eller laboratorieøvinger), må disse være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen. I flere av fagene utføres innleveringer ved hjelp av dataverktøy. Alle studenter må ha egen bærbar datamaskin. Studiet har sterkt innslag av datastøttet læring.

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Vi vurderer studentenes ferdigheter på ulike måter i ulike emner, avhengig av emnets egenart. De fleste emnene har bokstavkarakter med avsluttende skriftlig eksamen, men i noen emner mot slutten av studiet er det lagt inn semesteroppgaver som teller med i sluttkarakteren. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsene for det enkelte emne.

Internasjonalisering

Flere av fordypningene har lagt til rette for at du kan søke om et utvekslingsopphold i 5. semester ved en institusjon som instituttet har utvekslingsavtale med.

Mål

Dette er et studium i økonomi og administrasjon. Vi legger stor vekt på at studiet skal gi faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse. Studiet skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist- og rådgivingsoppgaver innenfor det økonomiske og administrative emnefelt i privat næringsliv, offentlig sektor og i frivillige organisasjoner.

Studiet kvalifiserer også til videre studier på mastergradsnivå i inn- og utland. Studenter må være oppmerksom på at enkelte masterstudier kan stille krav om bestemte valgfag.

 

 

 

Organisering

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er treårig, og hvert studieår er inndelt i to semestre. I hvert semester tar en emner tilsvarende 30 studiepoeng. Alle studentene har et felles opplegg første og andre studieår, med en begrenset mulighet for valgfrie emner det andre året.

Studiet avsluttes med en fordypning i tredje studieår. I 5. semester må studentene velge emner ut fra fordypningsretning, og flere av fordypningene forutsetter et utvekslingsopphold i utlandet i dette semesteret. I 6. semester skriver studentene en gruppebasert bacheloroppgave innenfor sin fordypningsretning. I tillegg må de ta emner avhengig av fordypningsretningen. Noen av disse emnene vil kunne undervises komprimert i løpet av første del av semesteret, med eksamen i midten av mars.