Hopp til innhald

Studieplan - Prosjektledelse

Hausten 2014

Innhald

PROSJEKTLEDELSE

- Studieprogram i ledelse, organisering og styring av prosjekter

 

Dette er et utdanningsprogram på 15 studiepoeng i Prosjektledelse i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Hensikten er å gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget og å utvikle deres kompetanse som prosjektledere i å håndtere prosjektomfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, kommunikasjon, kontrakter og usikkerhet.

 

Kursopplegget er modulbasert. Studieaktiviteter, case og oppgaver i hver modul gir mulighet til å anvende kunnskap, metoder og verktøy og å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte.

 

Studieprogrammet understøtter den internasjonalt anerkjente prosjekt-standarden

PMBOK® Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur.

 

Studiets omfang

Studieprogrammet i Prosjektledelse består av 10 forskjellige moduler. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium på ett semester.

 

Struktur og fremdrift

Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver.

 

Studiemetoder og materiell

Studieprogrammet bruker e-læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes studiemateriell og oppgaver, samt verktøy og maler. Artikler og utdrag fra relevante fagbøker kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet og veiledning. Studentene blir utfordret til å delta i diskusjonsgrupper. Diskusjoner og oppgaver er knyttet til en gitt sentral problem-stilling som er relevant for lærestoffet som inngår i modulen. Tidsrammen for hver nettaktivitet er 14 dager. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet i Prosjektledelse. Disse er knyttet til det lærestoffet som er tema i de fire ulike samlingene.

 

Veiledning

Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Deltakerne vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet.

 

Datautstyr

Gjennomføring av Utdanningsprogram i Prosjektledelse krever en datamaskin med internettoppkobling. Det er ikke nødvendig å investering i ekstra programvare.

 

Eksamen

Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fem timer (desentralisert). Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamensoppgaven blir bedømt etter det nye karaktersystemet, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

 

Fagbeskrivelse

 • Grunnleggende innføring i prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller
 • Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt
 • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen.
 • Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse
 • Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet
 • Styring av prosjekter
 • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy
 • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt
 • Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter
 • Administrere innkjøp og anskaffelser i prosjektetsammenheng
 • Integrasjon av alle prosjektprosesser

Litteratur

Klart ved kursstart