Hopp til innhald

Studieplan - Prosjektleiing

Våren 2017

Kurset skal gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget, forståelse for viktige utfordringer knyttet til prosjekt-arbeid og å utvikle deres kompetanse som prosjektledere i å håndtere prosjekt-omfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, prosjektteam, kommunikasjon, innkjøp og usikkerhet.

Innhald

 

Læringsutbytte
Ved fullført kurs i Prosjektledelse skal deltakerne:

Kunnskaper

 • Forstå hva som kjennetegner prosjekter som arbeidsform og ulike typer prosjekter
 • Beskrive teorier og modeller for prosjektledelse.
 • Ha god kjennskap til og forståelse av sentrale emner, problemstillinger og fremgangsmåter knyttet til prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • Forstå hvordan prosjekter skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Kjenne til prosjekter som verktøy i utviklingsarbeid, innovasjons- og endringsprosesser.

Ferdigheter

 • Kunne anvende teori og modeller innen prosjektfaget på praktiske problemstillinger.
 • Analysere valgt organisasjon ut fra teori om prosjektledelse og prosjektarbeid.
 • Kunne planlegge, organisere, styre, avslutte og evaluere et prosjekt.
 • Beherske relevante teknikker og metoder.
 • Kunne utarbeide prosjektplaner og rapporter.

Innhold

 • Om prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter og faser i prosjektarbeidet, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller
 • Prosjektlederrollen
 • Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av prosjekter (integrasjonsledelse, omfangsledelse, tids- og ressursledelse og kvalitetsledelse, kommunikasjons- og personalledelse, usikkerhetsledelse og innkjøpsledelse i prosjekter)
 • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen.
 • Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse
 • Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet
 • Styring av prosjekter og gevinstrealisering
 • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy
 • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt
 • Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter
 • Innkjøp og anskaffelser i prosjektsammenheng
 • Integrasjon av alle prosjektprosesser og erfaringslæring

 

Pedagogiske arbeidsformer
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Addisco Learning underveis på kurset mellom samlingene.

 

Vurdering
Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave (60% av endelig karakter)
 • Skriftlig individuell hjemmeeksamen (40% av endelig karakter)

Semesteroppgave: innleveringstidspunkt vil bli opplyst på Addisco Learning
Skriftlig hjemmeeksamen: 3 timers eksamen som foregår uten tilsyn.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke-bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Litteratur
Artikkelsamling - Utvalgte artikler og utdrag fra norske og nordiske fagbøker innen prosjektledelse ( Elektronisk på Addisco Learning).

M. Morå og K.H Voldsund (2009) "Prosjektledelse" ¿ (Elektronisk på Addsico Learning ). Oversatt og bearbeidet kursmateriale ( 7 kunnskapsmoduler) fra Chifley Business School i Australia, gjort tilgjengelig gjennom lisensavtale med Addsico.

Kurset støtter den anerkjente prosjektstandarden fra Project Management Institute (PMI PMBOK® Guide) og suppleres av nyere norsk og nordisk prosjektlitteratur.

Emneansvarlig
Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Kari H. Voldsund