Hopp til innhald

Studieplan - Prosjektleiing

Hausten 2022

Innhald

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Prosjektledelse skal deltakarane:

Kunnskapar

 • Forstå kva som kjenneteiknar prosjekt som arbeidsform og ulike typar prosjekt
 • Beskrive teoriar og modellar for prosjektleiing.
 • Ha god kjennskap til og forståing av sentrale emne, problemstillingar og framgangsmåtar knytt til prosjektarbeid og prosjektleiing.
 • Forstå korleis prosjekt skaper verdiar og konkurransefortrinn for ei verksemd.
 • Kjenne til prosjekt som verktøy i utviklingsarbeid, innovasjons- og endringsprosessar.

Ferdigheiter

 • Kunne nytta teori og modellar innan prosjektfaget på praktiske problemstillingar.
 • Analysera vald organisasjon ut frå teori om prosjektleiing og prosjektarbeid.
 • Kunne planleggja, organisera, styra, avslutta og evaluera eit prosjekt.
 • Meistra relevante teknikkar og metodar.
 • Kunne utarbeida prosjektplanar og rapportar.

Generell kompetanse

 • Kunne vurdera relevansen av prosjektarbeidsforma i ulike situasjonar og kontekstar og formålstenlege måtar å gjennomføra prosjektarbeidet på.
 • Forstå krav, utfordringar og moglegheiter knytt til prosjektleiarrolla.
 • Ha eit kunnskapsgrunnlag for kritisk refleksjon rundt initiering, planlegging, gjennomføring, oppfølging og avslutning av prosjekt.

Innhold

Om prosjekt som arbeidsform, prosjektomgrepet og ulike typar prosjekt og fasar i prosjektarbeidet, suksessfaktorar og snublesteinar, etablering og bruk av prosjektmodellar

Prosjektlederrollen

Innføring i sentrale kunnskapsområde og prosessar knytt til leiing av prosjekt (integrasjonsleiing, omfangsleiing, tids- og ressursleiing og kvalitetsleiing, kommunikasjons- og personalleiing, usikkerheitsleiing og innkjøpsleiing i prosjekt)

Prosjektinitiering, definisjon og handtering av omfanget for prosjektet. Målformuleringsprosessen.

Analyse av omgivnadene og interessentanalysen for prosjektet

Organisering av prosjekt i verksemda og organisering av prosjektverksemd

Styring av prosjekt og gevinstrealisering

Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplanar og budsjett. Metodar og verktøy

Fastlegging og handtering av kvalitet i eit prosjekt

Administrere personalressursane, kommunikasjonen og informasjonsflyten for prosjektet

Definere og handtera uvisse i prosjekt

Innkjøp og innkjøp i prosjektsamanheng

Integrasjon av alle prosjektprosessar og erfaringslæring

Pedagogiske arbeidsformer

Arbeidsformene vil variera mellom forelesingar, gruppearbeid, diskusjonar og praktiske øvingar. Kurset er basert på fire helgesamlingar, kombinert med bruk av læringsportal.

Arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav i form av gruppeoppgåver.

Mellom samlingane skal studentane løysa gruppeoppgåver innanfor dei faglege temaområda til kurset. Svara skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakarane si eiga verksemd. Arbeidet blir gjennomført i grupper på 3-4 deltakarar.

Oppgåvene må vera gjennomførte innan dei fastsette fristane og godkjent før eksamen kan takast. Deltakarar som ikkje ønskjer å ta eksamen, men som berre ønskjer kursbevis, må også ha godkjende oppgåver.

Godkjende oppgåver er berre gyldige i inneverande semester.

Vurdering

Deleksamen med ei prosjektoppgåve og ein heimeeksamen.

Begge delar må vera bestått for å få karakter i emnet. Prosjektoppgåva utgjer 60% av endeleg karakter og heimeeksamen utgjer 40% av endeleg karakter. Karakterskala A-F, der F svarer til ikkje bestått.

Prosjektoppgåva

Prosjektoppgaven skal gjennomførast i grupper på 3-4 deltakarar. Innleveringstidspunkt vil blir oppgitt i læringsplattform. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Heimeeksamen

4 timars individuell skriftleg eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen blir opplyst på læringsplattform. Eksamen blir tilgjengeleggjord og skal leverast i digitalt eksamenssystem.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Kari H. Voldsund