Hopp til innhald

Studieplan - Prosjektleiing

Hausten 2023

Kurset skal gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget, forståelse for viktige utfordringer knyttet til prosjekt-arbeid og å utvikle deres kompetanse som prosjektledere i å håndtere prosjekt-omfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, prosjektteam, kommunikasjon, innkjøp og usikkerhet.

Innhald

Læringsutbytte
Ved fullført kurs i Prosjektledelse skal deltakerne:

Kunnskaper

 • Forstå hva som kjennetegner prosjekter som arbeidsform og ulike typer prosjekter
 • Beskrive teorier og modeller for prosjektledelse.
 • Ha god kjennskap til og forståelse av sentrale emner, problemstillinger og fremgangsmåter knyttet til prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • Forstå hvordan prosjekter skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Kjenne til prosjekter som verktøy i utviklingsarbeid, innovasjons- og endringsprosesser.

Ferdigheter

 • Kunne anvende teori og modeller innen prosjektfaget på praktiske problemstillinger.
 • Analysere valgt organisasjon ut fra teori om prosjektledelse og prosjektarbeid.
 • Kunne planlegge, organisere, styre, avslutte og evaluere et prosjekt.
 • Beherske relevante teknikker og metoder.
 • Kunne utarbeide prosjektplaner og rapporter.

Generell kompetanse

 • Kunne vurdere relevansen av prosjektarbeidsformen i ulike situasjoner og kontekster og hensiktsmessige måter å gjennomføre prosjektarbeidet på.
 • Forstå krav, utfordringer og muligheter knyttet til prosjektlederrollen.
 • Ha et kunnskapsgrunnlag for kritisk refleksjon rundt initiering, planlegging, gjennomføring, oppfølging og avslutning av prosjekter.

Innhold

 • Om prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter og faser i prosjektarbeidet, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller
 • Prosjektlederrollen
 • Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av prosjekter (integrasjonsledelse, omfangsledelse, tids- og ressursledelse og kvalitetsledelse, kommunikasjons- og personalledelse, usikkerhetsledelse og innkjøpsledelse i prosjekter)
 • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen.
 • Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse
 • Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet
 • Styring av prosjekter og gevinstrealisering
 • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy
 • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt
 • Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter
 • Innkjøp og anskaffelser i prosjektsammenheng
 • Integrasjon av alle prosjektprosesser og erfaringslæring

Pedagogiske arbeidsformer
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportal.

Arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav i form av gruppeoppgaver.

Mellom samlingene skal studentene løse gruppeoppgaver innenfor kursets faglige temaområder. Besvarelsene skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egen virksomhet. Arbeidet gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Oppgavene må være gjennomført innen de fastsatte fristene og godkjent før eksamen kan avlegges. Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen, men som kun ønsker kursbevis, må også ha godkjente oppgaver.

Godkjente oppgaver er kun gyldige i inneværende semester.

Vurdering
Deleksamen med en prosjektoppgave og en hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Prosjektoppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Prosjektoppgaven
Prosjektoppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere. Innleveringstidspunkt vil blir oppgitt i læringsplattform. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen
4 timers individuell skriftlig eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen blir opplyst på læringsplattform. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.

Emneansvarlig
Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Kari H. Voldsund