Utdanningsledelse – videreutdanninger for barnehage- og skoleledere

Ønsker du å videreutvikle og styrke din lederkompetanse? Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

  • Du kan søke på videreutdanningene Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap og Ledelse av utviklings- og endringsarbeid allerede nå. Søknadsfrist er 1. april 2023.
  • Søkeperioden for rektorutdanningen er fra 1. februar til 1. mars 2023.

Forskningsbasert og tett på praksis

På studiene vil du få mulighet til å lære av egen og andres praksis og praksiserfaringer. Du vil bli del av et profesjonsfellesskap som har rom for refleksjon. Studiene er praksisnære og setter ny og oppdatert fagkunnskap i sammenheng med din egen lederpraksis.

Overføringsverdi til egen ledervirksomhet

Vi legger vekt på å skape en god sammenheng mellom innholdet i utdanningene og utprøving av ledelsesaktiviteter i egen barnehage eller skole. I studiene vil du møte studentaktive arbeidsmåter som har tydelig overføringsverdi til din egen ledervirksomhet.

Samlingsbaserte utdanninger som kan kombineres med jobben du har

Studiene finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

– Jeg er veldig fornøyd med opplegget. Forelesningene var av høy kvalitet og pensum gikk rett inn i det som jeg jobber med i min egen arbeidshverdag.

Ellen Rundereim, rektor ved Selje skule

Kort om utdanningsprogrammene

Rektorutdanningen (søknadsfrist 1. mars 2023)

Jobber du som skoleleder eller er du i lederposisjon i grunnskole eller videregående opplæring? Rektorutdanningen er et tilbud til deg som ønsker å utvikle deg som skoleleder og være med på å forme fremtidens skule.

Rektorutdanningen er tilpasset både rektorer, inspektører og avdelingsledere. Teamledere og seksjonsledere i formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid kan også søke. Utdanningen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen. KS-Konsulent er også samarbeidspart og bidragsyter i utdanningen.

Les mer om rektorutdanningen på denne nettsiden

Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap (søknadsfrist 1. april 2023)

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (søknadsfrist 1. april 2023)

Dette studiet er en fordypning rettet mot å lede endrings- og utviklingsprosesser i barnehage og skole, og vil være tett på de muligheter og utfordringer du som leder møter i dette arbeidet. Som student vil du få mulighet til å utforske egen og medstudenters praksis og utvikle kompetanse i å drive utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.  Studiet vil gi inngående kunnskap om de ulike fasene i et utviklingsarbeid, og bidra til å koble forskningsbasert kunnskap til egen praksis.

Videreutdanningen er for barnehage- og skoleledere som har fullført styrer eller rektorutdanning eller tilsvarende utdanning, og blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen.

Les mer om ledelse av utviklings- og endringsarbeid på nettsiden

Ønsker du å bygge videre med en masterutdanning?

Les mer om master praktisk utdanningsvitenskap, studieretning leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren