Voksen student i klasserom

Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

Vidareutdanning på masternivå

Ønsker du teoretisk kunnskap, faglige diskusjoner og praktisk veiledning knyttet til hvordan du som leder kan styrke skolens profesjonelle læringsfellesskap? Da er dette studiet for deg!

Stavanger

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Du må være ansatt som rektor eller i annen lederstilling i grunnskolen eller videregående opplæring, ha fullført den nasjonale rektorutdanningen eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende utdanning.

  Kvalifiserte søkere blir rangert etter regler bestemt av Utdanningsdirektoratet.

  Modulen inngår i et masterløp. I likhet med rektorutdanningen, kan du søke innpass på mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet: Master praktisk utdanningsvitenskap, studieretning leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren og ved NLA Høgskolen: Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse.

  Søknadskode
  Studienummer: 9848

  Slik søker du: 

  • Logg inn i Søknadsweb
  • Velg opptak "Kompetanseheving skole/barnehage Udir"
  • Så velger du "Lederutdanning skole og barnehage høst 24"
  • Velg studiet "9848 Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap – modulbasert, Stavanger 15sp, frist 30.4.2024  "
  • Trykk på "Legg til +" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentsjon på at du dekker opptakskravet

  Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden

  Se emneplanen

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap?

  Fagfornyelsen (LK20) understreker betydningen av å styrke skolens profesjonelle læringsfellesskap. Dette studiet vil gi deg grunnlag for å videreutvikle din ledelse av skolens profesjonelle læringsfellesskap, med utgangspunkt i teori, erfaringsdeling og praktiske eksempler. Studiet er praksisnært og knyttes til utviklingsarbeid på egen skole, med et spesielt fokus på læreplanarbeidet.

  Gjennom studiet vil du få tilgang til oppdatert forskning og teorier, som kan bidra til å belyse og gi økt forståelse av utfordringer i praksisfeltet.

  Hva lærer du?

  I studiet vil vi arbeide med:

  • Ledelse av det profesjonelle læringsfellesskapet, knyttet til LK20 og skolens utviklingsarbeid
  • Utfordringer i arbeidet med læreplanen, i lys av Goodlads læreplanteori
  • Lederrollen i ledelse av PLF
  • Grunnleggende perspektiver på ledelse av læring i organisasjoner
  • Sammenhenger mellom ledelse, organisasjonslæring og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap

  Målgruppe

  Deg som jobber i skolen, som rektor eller i annen lederstilling, og som ønsker å øke kompetansen din og lære mer om hvordan du som leder kan styrke skolens profesjonelle læringsfellesskap. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  For skoleåret 2024-2025 vil vi ha 4 fysiske samlinger i Stavanger, fordelt på 2 samlinger høsten 2024 og 2 samlinger våren 2025.

  Samlingene er tematisk organisert rundt ulike perspektiv på betydningen av PLF, og vil bli knyttet til arbeid med læreplanen. På samlingene veksler vi mellom forelesninger, arbeid i basisgrupper og diskusjoner. Mellom samlingene vil det være noe skriftlig arbeid.

  I løpet av studiet skal deltakerne gjennomføre et utviklingsarbeid på egen skole, knyttet til ledelse av PLF. Dette skal danne grunnlag for en semesteroppgave som utgjør eksamen. I basisgruppene vil diskusjonene ta utgangspunkt i lederutfordringer fra egen hverdag.  Veiledning i forhold til eget utviklingsarbeid og teksten knyttet til dette vil være sentralt.

  Les emnebeskrivelsen for FLKI8103/Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

  Samlinger

  Høst 2024

  • 11.-12.september

  • 13.-14.november

  Vår 2025

  • 29.-30.januar

  • 28.-29.april 

  Dag 1 starter kl. 10.00 
  Dag 2 avslutter kl. 15.00
  Samlingene vil foregå i Stavanger. 

  Anbefalt forkunnskap

  Organisasjonslæring; herunder enkel og dobbeltkretslæring

  Teorier om utviklingsarbeid og endring

  Språk som redskap og kommunikasjon 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  I emnet er det skriftlig eksamen, der studentene leverer en eksamenstekst innen en oppgitt dato. Eksamensteksten er en endelig versjon av en utviklingstekst som en har jobbet med gjennom studiet. Teksten tar utgangspunkt i lederutfordringer knyttet til ledelse av PLF på egen skole, relatert til arbeid med læreplanen. Underveis får studentene tilbud om skriftlig og muntlig veiledning.

  Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i samarbeid med NLA Høgskolen. Les mer om videreutdanning for ledere på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Vi tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs